Przejdź do treści
Program Rodzina 500+
MOPR
Mężczyzna trzymający dziecko za ręce siedzące mu na karku

AKTUALNOŚCI


kwiecień

19

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Wymagania stawiane kandydatom na kuratorów lub opiekunów prawnych, w szczególności:

a)      obywatelstwo polskie,

b)      pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych,

c)      nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądowym,

d)     brak ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej,

e)      stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,

f)       nieposzlakowana opinia.

O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego lub kuratora decyduje sąd.

Do zadań kuratorów lub opiekunów prawnych należeć będzie:

a)      sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym,

b)      reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej i innymi instytucjami,

c)      zarządzanie majątkiem podopiecznego,

d)     sporządzanie sprawozdań do sądu z wykonanych działań w terminach określonych przez sąd (zwykle raz - dwa razy w roku).

Zainteresowane osoby proszone są o składanie w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego” wymaganych dokumentów:

a)      CV,

b)      zgłoszenia, stanowiącego zgodę na pełnienie funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej lub kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,

c)      oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora, niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

d)     oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz sprawowania funkcji opiekuna prawnego lub kuratora

w terminie do 21 kwietnia 2017 roku w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 72-600 Świnoujście ul. J. Dąbrowskiego 4. 

Oświadczenie kandydata (link)

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki

1.      Wynagrodzenie należne opiekunowi za sprawowanie opieki prawnej przyznane jest przez sąd i pomimo, iż wypłata świadczenia jest w rzeczywistości realizacją orzeczenia sądu, to ustawodawca nie wyłącza tego świadczenia spod obowiązywania przepisów mówiących o postępowaniu w ramach przyznania świadczenia z pomocy społecznej. Zatem aktem prawnym regulującym postępowanie w sprawie są przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).

2.      Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.

3.      Wypłata świadczenia następuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz wymaganą dokumentacją tj. odpisem prawomocnego orzeczenia sądu. Wypłata wynagrodzenia następuje po przekazaniu do MOPR środków pieniężnych z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego.

4.      Wynagrodzenie to obliczane w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego (link)

Uwaga:

Objęcie funkcji opiekuna prawnego lub kuratora nie wiąże się z zatrudnieniem w Miejskim Ośrodku pomocy Rodzinie w Świnoujściu.

 

kwiecień

14

Życzenia Świąteczne!

fot. Mariusz Kapala, źródło: www.gazetawroclawska.pl

kwiecień

14

Zaproszenie Powiatowego Urzędu Pracy dla osób z niepełnosprawnością

1 / 144 następna »
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. DĄBROWSKIEGO 4
tel 91 322 54 60, fax 91 322 54 61
email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu anonimowego zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację dla użycia tych technik. Możecie Państwo w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby zapoznać się z informacjami na ten temat, proszę kliknąć: na ten link.