Przejdź do treści
Szukamy rodziny zastepczej
MOPR
Mężczyzna trzymający dziecko za ręce siedzące mu na karku

AKTUALNOŚCI


marzec

1

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy.

                                                                                      Świnoujście, 01.03.2018 r.

 

 

                                                    Ogłoszenie

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu zaprasza do składania ofert  na prowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy.

Kwalifikacje osób składających oferty muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno edukacyjne ( Dz. U.  z 2011 r. Nr 50, poz. 259 ).

Oferty należy składać w terminie do dnia 16 marca 2018 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, ul. Dąbrowskiego 4, III piętro, pokój 314.

Dodatkowe informacje udziela w godzinach 08.00 – 15.30 Pani Agnieszka Zygarlicka – kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Dąbrowskiego 4, pok. 202, Tel. 91 322-54 -81.

Program będzie realizowany po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników.

 

luty

23

Program pilotażowy - "Aktywny samorząd"

 

       
   

 

 

 

                                                                                  

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Miasto Świnoujście po raz kolejny, przystąpiło do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w życiu zawodowym, społecznym i dostępie do edukacji.

 

          Program w 2018r. obejmuje następujące obszary wsparcia:

 

MODUŁ I likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1) Obszar A    likwidacja bariery transportowej:

-   Zadanie 1  pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

-   Zadanie 2   pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

 

2) Obszar B   likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie  informacyjnym:

-   Zadanie 1  pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

-   Zadanie 2   dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu       

                        elektronicznego i oprogramowania,

 

3) Obszar C    likwidacja barier w poruszaniu się:

-   Zadanie 2   pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego

                        o napędzie elektrycznym,

-   Zadanie 3   pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne

                        rozwiązania techniczne,

-   Zadanie 4   pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

 

4) Obszar D    pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla

                        osoby zależnej,

 

 MODUŁ II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Terminy składania wniosków w ramach Modułu I:

 

Wnioski obowiązujące w 2018r. zostaną zamieszczone na stronie internetowej MOPR po podpisaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Prezydenta Miasta Świnoujście umowy i dostępne będą  od dnia 15 maja 2018r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków upływa w dniu 30 sierpnia 2018r.

           

Termin składania wniosków w ramach Modułu II:

 

01.03.2018

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (1-szy cykl 2018)

30.03.2018

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (1-szy cykl 2018)

01.09.2018

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie (2-gi cykl 2018/2019)

10.10.2018

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach programu (2-gi cykl 2018/2019)

 

      

 O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnością, które w poszczególnych obszarach spełniają następujące warunki:

 

 

MODUŁ I

1. Obszar A: Zadanie 1: - posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

                                        - są w wieku do 18 lat lub aktywności zawodowej lub są 

                                          zatrudnione,

                                        - mają dysfunkcję narządu ruchu,

2. Obszar A: Zadanie 2: - posiadają  znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

                                        - są w wieku aktywności zawodowej,

                                        - mają dysfunkcję narządu ruchu,

2. Obszar B: Zadanie 1,2-posiadają znaczny stopień niepełnoprawności lub orzeczenie

                                         o niepełnosprawności,

                                        - są w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub

                                          są zatrudnione,

                                        - mają dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

3.Obszar C: Zadanie 2 : - posiadają znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie

                                          o niepełnosprawności,

                    Zadanie 3 i 4: - posiadają stopień niepełnosprawności,

                                         - są w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione,

                                         - posiadają potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu

                                           chorobowego,

                                         - posiadają potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania

                                           uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego

                                           w programie,

4. Obszar D :                    - posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

                                         - są aktywni zawodowo,

                                         - pełnią rolę opiekuna prawnego dziecka.             

 

MODUŁ II

Osoby zainteresowane:

1. posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

2. uczą się w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub mają przewód doktorski otwarty poza  studiami doktoranckimi.

 

Wnioski dostępne będą na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie                         w Świnoujściu w zakładce - dokumenty do pobrania lub siedzibie MOPR ul. Dąbrowskiego 4, pokój 5 – parter tel. 091 322 54 82 w godzinach od 7:30 do 15:30.

Szczegółowe informacje na temat programu „Aktywny samorząd” dostępne są na stronie internetowej PFRON :

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/aktywny-samorzad-w-2018-roku/

oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu:

http://www.mopr.swinoujscie.pl

luty

23

Informacje dla osób pobierających świadczenia.

INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE, ŚWIADCZENIA RODZINNE LUB ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu przypomina, że osoby pobierające świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne lub świadczenia z funduszu alimentacyj­nego są obowiązane do niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian w sytuacji rodziny mających wpływ na prawo do świadczeń*.

W przypadku niezgłoszenia zmiany w sytuacji rodziny powodującej ustanie prawa do pobieranego świad­czenia osoba, która pobrała nienależne świadczenia jest zobowiązana do ich zwrotu wraz z odsetkami usta­wowymi za opóźnienie.

Informacja o obowiązku zgłaszania zmian w sytuacji rodziny przez osoby pobierające świadczenia jest zawarta w pouczeniu decyzji administracyjnej przyznającej świadczenia.

Najczęstszymi sytuacjami powodującymi ustanie prawa do świadczeń są sytuacje związane z uzyskaniem dochodu przez członka rodziny lub zmiana składu rodziny.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w dni powszednie od 7:30 do 15:30: Dział Świadczeń Rodzinnych MOPR ul. Dąbrowskiego 4 II piętro

świadczenia wychowawcze (program 500+) pokój 222B, telefon 91-322-54-89

świadczenia rodzinne pokój nr 216, telefon 91-322-54-80,

świadczenia z funduszu alimentacyjnego pokój 218, telefon 91-322-54-65.

* Postawa prawna: art. 20 ust 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017i\, poz. 1851 ze zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach ro­dzinnych (Dz. U. z 2017r., poz. 1952 ze zm.), art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017r., poz. 489 ze zm.).

 

1 / 160 następna »
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. DĄBROWSKIEGO 4
tel 91 322 54 60, fax 91 322 54 61
email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu anonimowego zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację dla użycia tych technik. Możecie Państwo w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby zapoznać się z informacjami na ten temat, proszę kliknąć: na ten link.