Przejdź do treści
Szukamy rodziny zastepczej
MOPR
Mężczyzna trzymający dziecko za ręce siedzące mu na karku

AKTUALNOŚCI


styczeń

13

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Uprzejmie informuję, iż od 1 stycznia 2017 r. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia ” rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę. 

Aktualny numer telefonu 800 120 002.

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia” w Warszawie jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie „ Niebieska Linia ”  na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( PARPA). W ramach działalności Stowarzyszenia świadczona jest pomoc psychologiczna, prawna osobom doznającym przemocy i świadkom przemocy w rodzinie. Pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz migowym. Przedstawiciele Stowarzyszenia podejmują również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz prowadzą działania interwencyjne. Prowadzane są także konsultacje dla specjalistów - osób, które w pracy zawodowej spotykają się z problematyką przemocy w rodzinie.

Osoby doznające przemocy jak również świadków przemocy w rodzinie zachęcamy do korzystania z wyżej podanego numeru telefonu bądź zapraszamy do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie mieszczącego się przy ulicy Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu.

 

styczeń

4

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Psycholog.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu ul. J. Dąbrowskiego 4, poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze - Psycholog.

 

 Więcej informacji - kliknij obok  -----> Treść ogłoszenia o naborze

 

styczeń

3

ZA ŻYCIEM

 

„ZA ŻYCIEM”

 

           

Dnia 1 stycznia 2017r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860).

Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do:

1) świadczeń opieki zdrowotnej;

2) instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy wsparcie w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny realizowane jest przez świadczeniodawców, o których mowa w art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne realizujące wspieranie rodziny, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub inne jednostki sektora finansów publicznych lub wykonujące zadania zlecone im przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym na zasadach, w sposób i w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych.

W Świnoujściu zadania w zakresie poradnictwa wspierającego rodzinę oraz wypłaty jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin realizowane jest przez:

1) zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży,

2) zapewnienie kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej,

3) zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych

- na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Wsparcie obejmuje także zapewnienie:

1) dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę;

2) jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

3) odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

4) dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

5) możliwości przeprowadzenia porodu w szpitalu III poziomu referencyjnego;

6) innych świadczeń, w tym w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Zgodnie z art. 8 ustawy rodzina jest uprawniona do poradnictwa w zakresie:

1) przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka,

2) wsparcia psychologicznego,

3) pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,

4) dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Poradnictwo to koordynowane jest przez asystentów rodziny, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Koordynacja podejmowana będzie na wniosek osoby złożony do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy kierownika ośrodka pomocy społecznej – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu  

            Osoby uprawnione mogą składać wniosek o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, przy ul. Dąbrowskiego 4, pokój nr 216.

 

1 / 139 następna »
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. DĄBROWSKIEGO 4
tel 91 322 54 60, fax 91 322 54 61
email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu anonimowego zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację dla użycia tych technik. Możecie Państwo w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby zapoznać się z informacjami na ten temat, proszę kliknąć: na ten link.