Przejdź do treści
Szukamy rodziny zastepczej
MOPR
Mężczyzna trzymający dziecko za ręce siedzące mu na karku

AKTUALNOŚCI


sierpień

15

Ogłoszenie na stanowisko - Kierownik Działu Pracy Socjalnej.

KD. 210.14.2017                                                                               Świnoujście, 14.08.2017r.

 

OGŁOSZENIE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu ul. J. Dąbrowskiego 4

poszukuje kandydatów do pracy na kierownicze stanowisko urzędnicze.

 

I. Określenie kierowniczego stanowiska urzędniczego.

Kierownik Działu Pracy Socjalnej

II. Wymagania konieczne:

O stanowisko mogą ubiegać się osoby, które:

1)     posiadają obywatelstwo polskie,

2)     mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,

3)     nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)     cieszą się nieposzlakowaną opinią,

5)     posiadają pięcioletni staż pracy zawodowej , w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub na stanowisku pracownika socjalnego,

6)     posiadają wykształcenie:

- ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;

lub

- do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyły studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a)     pedagogika,

b)     pedagogika specjalna,

c)     politologia,

d)     polityka społeczna,

e)     psychologia,

f)      socjologia,

g)      nauki o rodzinie;

lub

- przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończyły lub kontynuowały studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie;

lub

- przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia;

lub

- w dniu 01 maja 2004r. kontynuowały i do dnia 31 października 2007r. ukończyły studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia;

lub

- przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia po uzyskaniu dyplomu mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 

1)     doświadczenie zawodowe w pracy w pomocy społecznej lub administracji publicznej,

2)     znajomość:

a)     ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r., poz. 930 z późn. zm.),

b)     rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2016r., poz. 1406 z późn. zm.),

c)     ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r. poz. 697 z późn. zm.),

d)     ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257),

e)     ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1793 z późn. zm.),

3)     umiejętność zarządzania zespołem pracowników, organizowania pracy, podejmowania decyzji, interpretacji przepisów prawa i ich właściwego zastosowania, umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych, skutecznego komunikowania się z trudnym klientem, myślenia strategicznego.

 

IV. Warunki pracy:

1)     miejsce pracy: pomieszczenie biurowe na II piętrze w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu. Budynek wyposażony w podjazd, windę, szerokie korytarze,

2)     wymiar czasu pracy: cały etat,

3)     umowa o pracę na czas określony zgodnie z art. 251 kodeksu pracy  z możliwością  zawarcia umowy na czas nieokreślony.

 

O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016, poz. 902).

 

V. Zakres zadań wykonywanych na kierowniczym  stanowisku urzędniczym.

Kierownik ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy Działu Pracy Socjalnej, a w szczególności za:

1)     właściwą organizację pracy, sprawne funkcjonowanie, koordynację działalności i współpracę pracowników Działu Pracy Socjalnej z innymi komórkami MOPR i podmiotami działającymi w sferze pomocy społecznej,

2)     prowadzenie dokumentacji, w tym korespondencji w Dziale Pracy Socjalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także innymi zaleceniami, w tym rzetelne, legalne i terminowe sporządzanie sprawozdań, zapotrzebowań na środki,

3)     sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą pracowników Działu Pracy Socjalnej polegającą w szczególności na:

a)     czuwaniu nad prawidłowym i terminowym załatwianiem spraw przez pracowników,

b)     sprawdzaniu sporządzonych wywiadów pod względem merytorycznym, formalnym, legalnym,

c)     przeprowadzanie kontroli prawidłowości prowadzenia dokumentacji przez pracowników Działu oraz pracy terenowej podległych pracowników,

d)     organizowaniu i kontroli pracy pracowników w systemie „POMOST”, Sepi.

4)     prawidłowe dysponowanie środkami przeznaczonymi na realizację zadań Działu,

5)     zabezpieczanie po zakończonej pracy, wyposażenia, środków pracy, dokumentów, pieczęci i pomieszczeń Działu.

 

VI. Kandydat na stanowisko urzędnicze musi złożyć:

1)     list motywacyjny,

2)     wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,

3)     dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (kserokopie),

4)     oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)     oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

6)     oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

8)     dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach).

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy składać do dnia 25 sierpnia 2017r. do godziny 1530  w siedzibie MOPR w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4 pok. 314 (III piętro).

Dokumenty uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłyną na wyżej wymieniony adres do dnia 25.08.2017r. do godziny 1530.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.swinoujscie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPR.

 

 

 

lipiec

26

Przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy - 2017/2018.

 

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW

NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu od 1 sierpnia 2017r. rozpocznie wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych (Rodzina 500+), świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.

 

Druki wniosków będą wydawane i przyjmowane w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, przy ul. Dąbrowskiego 4 w dni powszednie w godz. 7.30 – 15.30 w następujących pokojach:

 

- świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) - pok. 222B, nr tel. 91 32 25 489,

- świadczenia rodzinne – pok. 216, nr tel. 91 32 25 480,

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – pok. 218, nr tel. 91 32 25 465.

 

Zachęcamy do składania e-wniosków o świadczenie wychowawcze za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS

oraz bankowości elektronicznej.

 

Uwaga!

Zmiana terminu przyjmowania wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 –

już od dnia 1 sierpnia 2017r.

 

 

lipiec

21

Programy PFRON

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska osób z niepełnosprawnością, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje trzy Programy, których celem jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób z  niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy.

Realizacja celów zawartych w Programach w połączeniu ze wsparciem działań Powiatowego Urzędu Pracy jest szansą na podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na terenie naszego miasta. Zwracam się zatem do Państwa z ogromną prośbą o wspólne promowanie działań PFRON, ponieważ praca dla osób z niepełnosprawnością to szansa na odnalezienie nowego sposobu na życie. Sposobu na walkę ze stereotypami, szansą na życie poza wszelkimi podziałami i stworzeniem nowego, lepszego wizerunku własnej osoby, a także budowanie wiary we własne możliwości.

1)      Program STABILNE ZATRUDNIENIE

Pełna nazwa Programu to „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”. Celem ogólnym programu, jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w administracji publicznej. Adresatami programu są organy i instytucje, wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej, prowadzące działania o zasięgu ogólnopolskim na rzecz ogółu obywateli (z wyjątkiem przedsiębiorstw państwowych i spółek Skarbu Państwa) a także instytucje publiczne, a więc samorządy gminne, samorządy powiatowe, samorządy wojewódzkie, jak również państwowe oraz samorządowe instytucje kultury.

Beneficjentami są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym) pozostające bez zatrudnienia – na rzecz których prowadzone są działania aktywizacyjne w ramach programu.

2)      Program ABSOLWENT

Celem ogólnym Programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością posiadających wyższe wykształcenie. Adresatami Programu są szkoły wyższe, organizacje pozarządowe bądź partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi, które podejmą współpracę z pracodawcami oraz WUP i/lub PUP oraz PCPR, i korzystają lub będą korzystać z istniejących w tych instytucjach instrumentów i narzędzi wsparcia służących aktywizacji zawodowej studentów i/lub absolwentów. Niemniej szkoły wyższe mogą realizować program samodzielnie, za pośrednictwem własnych biur karier lub własnych Biur ds. Osób Niepełnosprawnych lub korzystając z usług agencji zatrudnienia. Oczywiście beneficjentami tego programu są osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o znacznym, umiarkowanym bądź lekkim stopniu niepełnosprawności. Program Absolwent może być szansą dla osób z wykształceniem wyższym.

3)      Program PRACA – INTEGRACJA

Warto zacząć od celu ogólnego tego Programu, którym jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy. Adresatami tego programu są osoby niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym).  Z kolei uczestnikami Programu mogą być:

1)      przedsiębiorstwa, w których wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością jest niższy niż 6%, zgłaszające do PFRON gotowość zatrudnienia adresatów programu w ramach oferty obejmującej co najmniej 25 (dwadzieścia pięć) etatów (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) na okres zatrudnienia nie krótszy niż 18 miesięcy, z zastrzeżeniem, że zatrudnienie to przyczyni się do wzrostu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem, liczonego w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec roku, poprzedzającego rok złożenia oferty,

2)      organizacje pozarządowe realizujące zadanie publiczne zlecone przez PFRON

Co ważne przedsiębiorstwem, o którym mowa może być także przedsiębiorstwo będące spółką Skarbu Państwa. Natomiast warunkiem dla organizacji pozarządowych, jest posiadanie wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia, prowadzonego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy.


Szczegółowe informacje na temat Programów dostępne są w ulotkach stanowiących załącznik do pisma oraz na stronie internetowej PFRON w zakładce: Programy i zadania PFRON:

www.pfron.org.pl

 

Ulotka_informacyjna_ABSOLWENT.pdf

Ulotka_informacyjna_PRACA_INTEGRACJA.pdf

Ulotka_informacyjna_SZ_2017-03-14.pdf

 

 

1 / 147 następna »
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. DĄBROWSKIEGO 4
tel 91 322 54 60, fax 91 322 54 61
email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu anonimowego zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację dla użycia tych technik. Możecie Państwo w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby zapoznać się z informacjami na ten temat, proszę kliknąć: na ten link.