Przejdź do treści
Program Rodzina 500+
MOPR
Mężczyzna trzymający dziecko za ręce siedzące mu na karku

AKTUALNOŚCI


pażdziernik

2

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowsiko - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej!

KD210.22.2017                        Świnoujście,  28.09.2017r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu
poszukuje kandydatów do pracy
na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
lub młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
w wymiarze pełnego etatu

Koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej może być osoba, która:

1) posiada:
a)    wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b)    wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
c)    wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.


2)    nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
3)     wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
4)     nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5)    jest obywatelem polskim,
6)    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Wymagania dotyczące stażu pracy:

Stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 2 lata ogólnego stażu pracy,

Stanowisko młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – bez stażu pracy.

Do zadań koordynatora lub młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej będzie należało:
1)    udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
2)    przygotowywanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodzina zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,
3)    pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,
4)    zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
5)    zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
6)    udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
7)    przedstawienie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy powinny złożyć:
1)    podanie o przyjęcie do pracy,
2)    wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3)    dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
4)    dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach),
5)    oświadczenie, że:
a)    nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
b)    wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
c)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)    jest obywatelem polskim,
e)    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
6)    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 20 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r.  poz. 922).

Termin i miejsce składania dokumentów.
Dokumenty należy składać do 13 października 2017r. do godziny 1500 w siedzibie MOPR w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4 pok. 314 (III piętro).
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

 

wrzesień

29

Fundusze pomocy zwrotnej na kształcenie!

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchamiany jest przez Ministerstwo Rozwoju pilotaż nowej formy finansowania kształcenia ustawicznego osób dorosłych pn. Pożyczki na Kształcenie. Program skierowany jest do osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje.
W ramach projektu osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą wnioskować o pożyczkę przeznaczoną na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (wyłączając studia I, II, III stopnia).
Główne założenia projektu:
- uczestnik projektu, który ma ukończone 18 lat i zdolność do spłaty pożyczki, otrzymuje możliwość sfinansowania dowolnego szkolenia, kursu lub studiów podyplomowych,
- w ramach programu, Uczestnik może otrzymać nieoprocentowaną pożyczkę z możliwością 25% umorzenia,
- wysokość pożyczki to minimum 600,00zł i maksimum 100.000,00zł,
- umowa pożyczki zawierana jest pomiędzy Operatorem a Uczestnikiem, natomiast płatność przekazywana jest przez Operatora bezpośrednio do instytucji edukacyjnej na sfinansowanie wybranej przez uczestnika formy kształcenia.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami projektu na stronie www.inwestujwrozwoj.pl lub przez infolinię 22 450 99 15.

Ulotka informacyjna 1

Ulotka informacyjna 2
 

wrzesień

27

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Kierownik Działu Pracy Socjalnej!

KD. 210.21.2017                                                 Świnoujście, 26.09.2017r.

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu ul. J. Dąbrowskiego 4
poszukuje kandydatów do pracy na kierownicze stanowisko urzędnicze.

I. Określenie kierowniczego stanowiska urzędniczego.
Kierownik Działu Pracy Socjalnej
II. Wymagania konieczne:
O stanowisko mogą ubiegać się osoby, które:
1)    posiadają obywatelstwo polskie,
2)    mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,
3)    nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)    cieszą się nieposzlakowaną opinią,
5)    posiadają pięcioletni staż pracy zawodowej , w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub na stanowisku pracownika socjalnego,
6)    posiadają wykształcenie wyższe.
III. Wymagania dodatkowe:
1)    doświadczenie zawodowe w pracy w pomocy społecznej lub administracji publicznej,
2)    znajomość:
a)    ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r., poz. 930 z późn. zm.),
b)    rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2016r., poz. 1406 z późn. zm.),
c)    ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r. poz. 697 z późn. zm.),
d)    ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257),
e)    ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1793 z późn. zm.),
3)    umiejętność zarządzania zespołem pracowników, organizowania pracy, podejmowania decyzji, interpretacji przepisów prawa i ich właściwego zastosowania, umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych, skutecznego komunikowania się z trudnym klientem, myślenia strategicznego.

IV. Warunki pracy:
1)    miejsce pracy: pomieszczenie biurowe na II piętrze w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu. Budynek wyposażony w podjazd, windę, szerokie korytarze,
2)    wymiar czasu pracy: cały etat,
3)    umowa o pracę na czas określony zgodnie z art. 251 kodeksu pracy  z możliwością  zawarcia umowy na czas nieokreślony.

O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016, poz. 902 ze zm.).

V. Zakres zadań wykonywanych na kierowniczym  stanowisku urzędniczym.
Kierownik ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy Działu Pracy Socjalnej, a w szczególności za:
1)    właściwą organizację pracy, sprawne funkcjonowanie, koordynację działalności i współpracę pracowników Działu Pracy Socjalnej z innymi komórkami MOPR i podmiotami działającymi w sferze pomocy społecznej,
2)    prowadzenie dokumentacji, w tym korespondencji w Dziale Pracy Socjalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także innymi zaleceniami, w tym rzetelne, legalne i terminowe sporządzanie sprawozdań, zapotrzebowań na środki,
3)    sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą pracowników Działu Pracy Socjalnej polegającą w szczególności na:
a)    czuwaniu nad prawidłowym i terminowym załatwianiem spraw przez pracowników,
b)    sprawdzaniu sporządzonych wywiadów pod względem merytorycznym, formalnym, legalnym,
c)    przeprowadzanie kontroli prawidłowości prowadzenia dokumentacji przez pracowników Działu oraz pracy terenowej podległych pracowników,
d)    organizowaniu i kontroli pracy pracowników w systemie „POMOST”, Sepi.
4)    prawidłowe dysponowanie środkami przeznaczonymi na realizację zadań Działu,
5)    zabezpieczanie po zakończonej pracy, wyposażenia, środków pracy, dokumentów, pieczęci i pomieszczeń Działu.

VI. Kandydat na stanowisko urzędnicze musi złożyć:
1)    list motywacyjny,
2)    wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
3)    dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (kserokopie),
4)    oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
6)    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7)    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
8)    dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach).

VII. Termin i miejsce składania dokumentów.
Dokumenty należy składać do dnia  09 października 2017r. do godziny 15:30  w siedzibie MOPR w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4 pok. 314 (III piętro).
Dokumenty uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłyną na wyżej wymieniony adres do dnia 09.10.2017r. do godziny 15:30.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.swinoujscie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPR.

1 / 151 następna »
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. DĄBROWSKIEGO 4
tel 91 322 54 60, fax 91 322 54 61
email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu anonimowego zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację dla użycia tych technik. Możecie Państwo w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby zapoznać się z informacjami na ten temat, proszę kliknąć: na ten link.