Przejdź do treści
Szukamy rodziny zastepczej
MOPR

Pilotażowy program "Aktywny Samorząd"

Ostatnia modyfikacja: 21 marca 2016

Uprzejmie informuję, iż Miasto Świnoujście po raz kolejny, przystąpiło do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym, społecznym i dostępie do edukacji. Szczególną uwagę pragnę zwrócić na Moduł II w ramach którego można uzyskać pomoc w zakresie kształcenia na poziomie wyższym w następujących formach edukacji: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Program w 2016r. obejmuje następujące obszary wsparcia:

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
1) Obszar A likwidacja bariery transportowej:
- Zadanie 1 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- Zadanie 2 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

2) Obszar B likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
- Zadanie 1 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- Zadanie 2 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania,

3) Obszar C likwidacja barier w poruszaniu się:
- Zadanie 2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym,
- Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne,
- Zadanie 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

4) Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla
osoby zależnej,

MODUŁ II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Terminy składania wniosków w ramach Modułu I:
- od dnia 21 marca 2016r. do dnia 30 sierpnia 2016r.

Termin składania wniosków w ramach Modułu II:

21.03.2016 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (1-y cykl 2016)
15.04.2016 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (1-y cykl 2016)
31.05.2016 Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do dnia 15.04.2016r.
01.09.2016 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie (2-gi cykl 2016)
10.10.2016 Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach programu (2-gi cykl 2016)
31.01.2017 Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu w 2016r. (zakończenia wypłat dofinansowania w odniesieniu do wniosków złożonych w 2016r.)
30.06.2017 Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2016r. – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone.


O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które w poszczególnych obszarach spełniają następujące warunki:

MODUŁ I
1. Obszar A: Zadanie 1: - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- wiek do 18 lat lub aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja narządu ruchu,
2. Obszar A: Zadanie 2: - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej,
- dysfunkcja narządu ruchu,
2. Obszar B: Zadanie 1,2-znaczny stopień niepełnoprawności lub orzeczenie o
niepełnosprawności
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
3.Obszar C: Zadanie 2 : - znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o
niepełnosprawności,
Zadanie 3 i 4: - stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu
chorobowego,
- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania
zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
4. Obszar D : - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- aktywność zawodowa,
- pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

MODUŁ II

1. posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
2. nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” należy złożyć w samorządzie powiatowym właściwym dla miejsca zamieszkania. Zgodnie z normą kodeksu cywilnego - art. 25 kodeksu cywilnego to miejscowość, w której wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są jego plany życiowe. Z miejscem zamieszkania nie należy łączyć miejsca zameldowania. Meldunek jest czynnością administracyjną.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu w zakładce - dokumenty do pobrania lub siedzibie MOPR ul. Dąbrowskiego 4, pokój 318 – III piętro tel. 91 322 54 82. Informacji udzielą Panie: Dorota Reda - Grzeszek, Monika Weremij w godzinach od 7:30 do 15:30.
 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. DĄBROWSKIEGO 4
tel 91 322 54 60, fax 91 322 54 61
email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu anonimowego zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację dla użycia tych technik. Możecie Państwo w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby zapoznać się z informacjami na ten temat, proszę kliknąć: na ten link.