W dniu 02 marca 2021 roku, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu podpisała Porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem „Kierunek Świnoujście”, celem którego jest realizacja działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Powyższy Program obejmuje swoim działaniem również 2021 rok.

Z pomocy w formie produktów żywnościowych będą mogły skorzystać rodziny i osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.161,60 zł netto, a dla osoby samotnej  kwoty 1.542,20 zł netto, przy jednoczesnym spełnieniu jednej z przesłanek, o której jest mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, czy też osoby będącej innej narodowości).

Kwalifikacji do powyższej pomocy dokonuje pracownik socjalny MOPR właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby/rodziny zainteresowanej uzyskaniem wsparcia.

Z Programu skorzystać mogą osoby/rodziny, które mają warunki i są w stanie samodzielnie przygotować sobie posiłek w domu.

Przy ustalaniu uprawnień do udziału w Programie za dochód przyjmuje się  wszystkie dochody osób niezależnie od źródła ich pochodzenia (np. zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie, zasiłki rodzinne, renty, emerytury, alimenty, świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji itp). Do dochodu nie wlicza się natomiast świadczeń alimentacyjnych uiszczanych  na rzecz innych osób, oraz świadczenia wychowawczego - 500+. Pełna lista świadczeń wliczanych i nie wliczanych do dochodu rodziny znajduje się pod adresem: https:\\www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020 w załączniku nr 5 (5-6 str.)

Przedstawiciele Stowarzyszenia „Kierunek Świnoujście” będą wydawali produkty żywnościowe skierowanym przez pracowników socjalnych MOPR osobom w dniach 24, 25 i 26 marca od godziny 15:00 do 18:00 przy ulicy H. Kołłątaja (Rynek pod Zielonym Zegarem) stoisko nr 50.

Kwalifikacja osób do uzyskania pomocy w formie żywnościowej nadal trwa. W tej sprawie można się kontaktować z pracownikami socjalnymi MOPR – telefonicznie w godzinach 7.30

– 15.30. Numery telefonów do właściwego pracownika socjalnego (według miejsca zamieszkania) dostępne są na naszej stronie internetowej - https:\\www.mopr.swinoujscie.pl. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 913225494.