Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Świnoujściu
ul. Dąbrowskiego 4
72-600 Świnoujście

Do realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ustawodawca powołał organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie ustawy z dnia
29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r. poz.1390). W dniu 10 maja 2011r. Prezydent Miasta Świnoujście zarządzeniem Nr 290/2011 powołał w Świnoujściu Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Od tego czasu działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie podejmuje się w ramach prac jednego Zespołu Interdyscyplinarnego. W jego skład, po kilku zmianach, wchodzi 16 osób. Są to:

 1. Sonia Potocka – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego (od 26.04.2019r.)
 2. Gabriela Flis – Niśkiewicz - Zastępca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego
 3. Gabriela Poniedziałek - Petruk - członek
 4. Agnieszka Zygarlicka - członek
 5. Roman Czech - członek
 6. Mirosława Bryś - członek
 7. Piotr Adamczyk - członek
 8. Sławomir Wojtyłko - członek
 9. Katarzyna Tromińska – członek
 10. Helena Kieraj - członek
 11. Sylwia Szostak - członek
 12. Agnieszka Adamczyk - członek
 13. Edyta Tomaszek – członek
 14. Aneta Całus - członek
 15. Jadwiga Gruszka - członek
 16. Beata Radomska - członek

Członkami Zespołu są przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Policji, Kuratorskiej Służby Sądowej, Prokuratury, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oświaty, organizacji pozarządowych i ochrony zdrowia. Sprawy dotyczące trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania reguluje uchwała Nr XXIII/193/2016 Rady Miasta Świnoujście z dnia 7 lipca 2016r.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego w myśl ustawy z 29 lipca 2015r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
  w środowisku lokalnym,
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie (art. 9b ust.2).

Obsługę Zespołu zapewniają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, przy ul. Dąbrowskiego 4.

Kontakt:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
pokój: 318 – III piętro.
tel. 91 322 54 60, 91 322 54 97