Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Świnoujściu
ul. Dąbrowskiego 4
72-600 Świnoujście

Do realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ustawodawca powołał organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie ustawy z dnia
29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020r. poz.218 ze zm.). W dniu
10 maja 2011r. Prezydent Miasta Świnoujście zarządzeniem Nr 290/2011 powołał  w Świnoujściu Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Od tego czasu działania
na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie podejmuje się w ramach prac jednego Zespołu Interdyscyplinarnego. W jego skład, po kilku zmianach, wchodzi 18 osób. Są to:

 1. Sonia Potocka - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego (od 26.05.2019r.)
 2. Gabriela Flis – Niśkiewicz - Zastępca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego
 3. Gabriela Poniedziałek – Petruk - członek
 4. Jadwiga Gruszka - członek
 5. Edyta Tomaszek – członek
 6. Beata Radomska - członek
 7. Sylwia Szostak - członek
 8. Helena Kieraj - członek
 9. Aneta Całus – członek.
 10. Katarzyna Tromińska – członek
 11. Agnieszka Zygarlicka - członek
 12. Agnieszka Adamczyk – członek
 13. Jan Kilijan - członek
 14. Marcin Opas – członek
 15. Roman Czech - członek
 16. Daniel Jurałojć – członek
 17. Piotr Adamczyk - członek
 18. Sławomir Wojtyłko - członek

Członkami Zespołu są przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Policji, Kuratorskiej Służby Sądowej, Prokuratury, Żandarmerii Wojskowej, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oświaty, organizacji pozarządowych i ochrony zdrowia. Sprawy dotyczące trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania reguluje uchwała Nr XXIII/193/2016 Rady Miasta Świnoujście z dnia 7 lipca 2016r.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego w myśl ustawy z 29 lipca 2015r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
  w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie (art. 9b ust.2).

Obsługę Zespołu zapewniają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, przy ul. Dąbrowskiego 4.

Kontakt:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
pokój: 318 – III piętro.
tel. 91 322 54 60, 91 322 54 97.