Świadczenie przysługuje podmiotom i osobom, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przybywającym do Polski w związku z działaniami wojennymi.

Świadczenie jest wypłacane na wniosek i wynosi 40 zł za osobę dziennie. Świadczenie jest wypłacane z dołu.

Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Świadczenie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);
w takim przypadku świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób.

2) posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności; w takim przypadku świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób.

3) ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);

4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
w takim przypadku świadczenie przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci.

5) samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
w takim przypadku świadczenie przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko.

6) jest małoletnim obywatelem Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim, oraz jest małoletnim obywatelem Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przed przybyciem był umieszczony w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy;
w takim przypadku świadczenie przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia przez upoważnionych pracowników.

Wnioski o przyznanie świadczenia można składać w siedzibie MOPR w Świnoujściu umieszczając je w pojemniku na korespondencję, usytuowanym na parterze budynku przy ul. Dąbrowskiego 4.

Druki wniosków o świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz kart osoby przyjętej do zakwaterowania dostępne są na drugim piętrze. Można je również pobrać tutaj:

Świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli ukrainy

pdf

karta osoby przyjętej do zakwaterowania

Rozmiar: 82.71 kb
Odsłon : 365
Data dodania: 2022-04-08
pdf

wniosek - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia

Rozmiar: 642.86 kb
Odsłon : 300
Data dodania: 2022-04-08
pdf

klauzula RODO dot. zakwaterowania

Rozmiar: 97.06 kb
Odsłon : 6
Data dodania: 2022-08-11

Pomoc psychologiczna

Oferta pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób z Ukrainy i ich rodzin

Centrum Zdrowia Psychicznego
wolontariat świadczony przez specjalistów
kontakt – 91 326 73 16 w celu umówienia wizyty
ul. Jana z Kolna 12

dzień

godzina

specjalista

poniedziałek

16.00-17.00

terapeuta Beata Majewska

wtorek

13.00-14.00
16.00-17.00

psycholog Anna Mikołajczyk-Pacan
psycholog Alina Sworowska-Matysik

środa

9.00-10.00
15.30 – 16.30

psycholog Roksana Nowogrodzka
psycholog Anna Michalak

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
kontakt - 91 321 49 11 w celu umówienia wizyty
ul. Piastowska 54

dzień

godzina

specjalista

od poniedziałku
do piątku

8.00 – 16.00

psycholog

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Dąbrowskiego 4

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
kontakt - 91 322 54 86 w celu umówienia wizyty

dzień

godzina

specjalista

od poniedziałku
do piątku

7.30 – 18.00

psycholog

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
wolontariat świadczony przez specjalistów
kontakt - 91 322 54 81 w celu umówienia wizyty

dzień

godzina

specjalista

piątek
04.03.2022 r.

18.00-19.00

psycholog

poniedziałek
07.03.2022 r.

17.00-18.00

psycholog

poniedziałek 14.03.2022 r.

17.00-18.00

psycholog

wtorek
22.03.2022 r.

17.00-18.00

psycholog

środa
30.03.2022 r.

17.00.-18.00

psycholog

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Pod darmowym numerem telefonu 800 12 12 12  można skorzystać z pomocy psychologa biegle posługującego się językiem ukraińskim. Ze wsparcia mogą skorzystać dzieci, młodzieży, ale i rodzice dotknięci wojennymi doświadczeniami.

Porady będą udzielane także w języku rosyjskim.

Psycholodzy ze znajomością tych języków będą dyżurować w następujących terminach:

-  w godzinach 15.00 – 22.00 w dniach: 2.03, 3.03, 7.03, 10.03, 14.03, 15.03, 16.03, 21.03, 22.03, 23.03, 24.03 i 30.03,

-  w godzinach 22.00 – 6.00 dnia 11.03 i 26.03.

„Czyste Powietrze” 2.0 - Wyższe dotacje i większa współpraca z gminami.

„Czyste Powietrze”, to pierwszy ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła.

Od 19 września 2018 r. do 30 czerwca 2027 roku Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmują wnioski o wsparcie z Programu "CZYSTE POWIETRZE".

Cel Programu:

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Zakres wsparcia:

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Kwota dofinansowania:

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował nowe udogodnienia: kalkulator dotacji, wydłużenie realizacji przedsięwzięcia o dodatkowe pół roku oraz listę urządzeń i materiałów zgodnych z programem.

Jak podkreśla Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka z początkiem października weszły w życie przepisy umożliwiające wsparcie uboższej części społeczeństwa w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

21 października 2020r.  rozpoczął się nabór wniosków w drugiej części Programu Czyste Powietrze”, przygotowanej dla Polaków o niższych dochodach. Aby dostać wyższą dotację – nawet do 37 tys. zł – na wymianę "kopciucha" i termomodernizację domu, potrzebne będzie zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę.

Zadanie to w Gminie Miasto Świnoujście realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. W Świnoujściu, takie zaświadczenie będzie wydawał upoważniony przez Prezydenta Miasta Świnoujście pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, przy ul. Dąbrowskiego 4 (dalej zwany MOPR). 

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 Programu jest uwarunkowane posiadaniem ww. zaświadczenia.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku,  (zgodnie z miejscem zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Obowiązek wydania zaświadczenia wynika z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.).

Wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia określa Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia Dz. Ust. 2020 r. poz. 1713.

Więcej informacji na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie https://wfos.szczecin.pl/czyste-powietrze/

oraz na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/

Ogólnopolska infolinia Czystego Powietrza nr telefonu: 22 340 40 80

Konsultanci, obsługujący infolinię, udzielają informacji o programie oraz wyjaśniają jego szczegóły, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Z infolinii można skorzystać zarówno przed złożeniem wniosku, jak i po jego złożeniu.

Aby uzyskać informację o statusie swojego wniosku lub umowy należy skontaktować się z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020.1219 t.j.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU 

z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz.U. 2020 poz. 1713)

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Czyste Powietrze

Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową

Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Pliki do pobrania

Cały czas w różnych miejscach naszego miasta trwają zbiórki darów dla obywateli Ukrainy, którzy zmuszeni byli opuścić swoje domy. Serdecznie dziękujemy za Państwa ofiarność i prosimy o więcej J. W celu skorelowania wszystkich działań ustalono następującą procedurę przyjmowania i wydawania pomocy rzeczowej:

  1. Mieszkańcy mogą przekazywać dary w miejscu zbiórki, którym jest sala gimnastyczna Miejskiego Domu Kultury przy ul. Matejki 11. Wejścia od parkingu oraz od ulicy Matejki. W punkcie tym pracują wolontariusze z różnych organizacji i chętni mieszkańcy Miasta. W celu dołączenia do tej grupy prosimy o kontakt z Centrum Wolontariatu w Świnoujściu pod numerem telefonu 91 819 99 91.
  2. Posegregowana pomoc rzeczowa będzie wydawana uchodźcom wojennym z Ukrainy w Hotelu Cesarskie Ogrody, a także wysyłana do Ukrainy.

PUNKT ZBIÓRKI – Miejski Dom Kultury

PUNKT WYDAWANIA – hotel Cesarskie Ogrody

Przypominamy, że osoby potrzebujące pomocy mogą kontaktować się pod numerem telefonu 725 533 697, natomiast osoby oferujące pomoc mogą ją zgłaszać pod numerem 723 275 065.

„ Lepiej mnie kochaj niż bij”

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do wzięcia udziału w Kampanii „ Biała wstążka” organizowanej po raz trzynasty w Świnoujściu przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie działający w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu. Kampania realizowana jest pod hasłem „ Lepiej mnie kochaj niż bij” i przebiegać będzie w dniach od 15 do 26.11.2021 r.

Celem Kampanii jest przede wszystkim zwrócenie uwagi mieszkańcom Świnoujścia na społeczny problem przemocy w rodzinie, podniesienie świadomości na temat tego zjawiska, a także profilaktyka w jej przeciwdziałaniu i pomoc osobom uwikłanym w mechanizmy przemocy domowej. Biała wstążka i jej noszenie jest symbolem zobowiązania do przerwania milczenia w kwestii przemocy oraz powstrzymywania się od wszelkich form jej stosowania.

W ramach Kampanii na terenie miasta Świnoujście rozklejane będą plakaty informacyjne dla jego mieszkańców. Dowiedzieć się z nich będzie można o terminach  działania punktów konsultacyjnych prowadzonych telefonicznie przez pracowników Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Ponadto, przygotowano ulotki informacyjne dla seniorów dotyczące zjawiska przemocy, które zostaną rozpropagowane w instytucjach działających na rzecz osób starszych. W ramach corocznej współpracy ze szkołami i przedszkolami zostaną przeprowadzone warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo uczestniczki grupy wsparcia zostaną zaproszone do uczestnictwa w zajęciach dotyczących konstruktywnych strategii radzenia sobie z emocjami.

Szczegółowy program tegorocznej kampanii „ Białej wstążki” pod hasłem „ Lepiej mnie kochaj, niż bij” zamieszczony został poniżej. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy do wzięcia w niej udziału.

PROGRAM KAMPANII

15 - 26 Listopada 2021 r.

Lp.

DATA

GODZINA

  MIEJSCE  REALIZACJI

DZIAŁANIA

1.

15.11.2021

-

MIASTO ŚWINOUJŚCIE

ROZPROPAGOWANIE PLAKATÓW  I ULOTEK  NA TERENIE MIASTA ŚWINOUJŚCIE

2.

15.11.2021

-

 SZPITAL MIEJSKI 

W ŚWINOUJŚCIU

PRZEKAZANIE  MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DLA KADRY MEDYCZNEJ SZPITALA

POD NAZWĄ:

„ TAJEMNICA LEKARSKA A PODEJMOWANIE INTERWENCJI

WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE ”

„ KONSEKWENCJE ZDROWOTNE WYWOŁANE DOŚWIADCZANIEM  PRZEMOCY W RODZINIE ”.

3.

15.11.2021

-

MIASTO ŚWINOUJŚCIE

 

ROZPROPAGOWANIE W INSTYTUCJACH DZIAŁAJĄCYCH  NA RZECZ SENIORÓW ULOTEK  INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH ZJAWISKA PRZEMOCY

 

4.

CODZIENNIE

11:00 - 14:00

MOPR ŚWINOUJŚCIE

UL. DĄBROWSKIEGO 4

POK. 202, II PIĘTRO

91 32 25 481

PUNKT KONSULTACYJNY  DLA MIESZKAŃCÓW ŚWINOUJŚCIA

 W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

PUNKT PROWADZIĆ BĘDĄ SPECJALIŚCI Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

5.

15.11.2021

14.11.2021

22.11.2021

25.11.2021

11.00 – 13.30

16:00 - 18:00

11.00 – 13.30

16:00 - 18:00

MOPR ŚWINOUJŚCIE

UL. DĄBROWSKIEGO 4

POK. 202, II PIĘTRO

91 32 25 481

 PUNKT

PORAD PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

6.

17.11.2021

17.00-20:00

MOPR ŚWINOUJŚCIE

UL. DĄBROWSKIEGO 4

POK. 313, III PIĘTRO

WARSZTAT DLA GRUPY WSPARCIA

,,KONSTRUKTYWNE STRATEGIE RADZENIA SOBIE Z EMOCJAMI– ZAJĘCIA RELAKSACYJNE”

PROWADZĄCY : TERAPEUTA SOWOPR

7.

17.11.2021

08.00 – 13.00

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE

NR 11 ,, TĘCZA”

UL. BYDGOSKA 15

DZIECI LAT 5

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE

NR 5 ,, BAJKA”

UL. WITOSA 7

DZIECI  LAT 4

WARSZTAT

,, JAK WYRAŻAĆ EMOCJE W SPOSÓB KONSTRUKTYWNY ”

PROWADZĄCY : PSYCHOLOG SOWOPR

8.

19.11.2021

08.00 – 14.00

SZKOŁA PODSTAWOWA
NR 1

UL. NARUTOWICZA 10 WSZYSTKIE KLASY I

WARSZTAT

,, CO TO JEST ZŁOŚĆ  ”

PROWADZĄCY : PEDAGOG SOWOPR

9.

23.11.2021

09.00- 12.00

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁANIAMI INTEGRACYJNYMI
IM. MIESZKA I

UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 2 KLASA III

WARSZTAT

,, ZWIĄZEK BUDUJE, A NIE RUJNUJE ”

PROWADZĄCY : PRACOWNICY SOWOPR


W dniu 26 listopada 2021 r. w Świnoujściu zakończyła się organizowana po raz czternasty przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie działający w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Kampania „ Białej wstążki”.

Na świecie, jest to największa międzynarodowa akcja, mająca na celu przerwanie milczenia oraz zatrzymanie zjawiska przemocy wobec kobiet. Kampania zmierza do włączenia mężczyzn w przeciwdziałanie przemocy wobec płci przeciwnej. Do akcji przyłącza się co roku wiele miast i instytucji z różnych państw, w tym z Polski.

W Świnoujściu, Kampania trwała od 15 do 26 listopada 2021 r. W jej trakcie w SOWOPR  czynny był  punkt konsultacyjny dla mieszkańców miasta, w którym można było skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa z dziedziny przeciwdziałania przemocy. W dniu 17 listopada 2021 r. odbył się warsztat dla uczestniczek grupy wsparcia pod nazwą „ Konstruktywne strategie radzenia sobie z emocjami - zajęcia relaksacyjne”. Ponadto, przeprowadzono warsztaty dla uczniów oraz przedszkolaków uczęszczających do części świnoujskich placówek.

Międzynarodowa Kampania „ Białej wstążki” organizowana w Świnoujściu pod hasłem „ Lepiej mnie kochaj, niż bij ”, stanowi niewątpliwie jeden z niezbędnych elementów służących do podnoszenia świadomości społecznej dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinie. Dlatego też przedsięwzięcie to od lat gości również i w naszym mieście.