Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu działa na podstawie poniższych aktów prawnych:

1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
2. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
4. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
5. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
6. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
7. ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
8. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
9. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
10. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów,
11. ustawy z dnia 17 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
12. ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
13. uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start”.