Ogłoszenie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu zaprasza do składania ofert  na prowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących zachowania przemocowe.

Kwalifikacje osób składających oferty muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy domowej, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno edukacyjne ( Dz. U.  z 2011 r. Nr 50, poz. 259 ).

Oferty należy składać w terminie do dnia 15 września  2022 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, ul. Dąbrowskiego 4, III piętro, pokój 314, do godziny 15.00.

Dodatkowe informacje udziela w godzinach 08.00 – 15.30 Pani Agnieszka Zygarlicka – kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej, ul. Dąbrowskiego 4, pok. 202, Tel. 91 322-54 -81.

Program będzie realizowany po zebraniu odpowiedniej        

liczby uczestników.


Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy realizowany jest w większości miast Polski i w wielu z nich spotyka się z dużym zainteresowaniem.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie opracowanie i realizacja programu jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconej samorządowi powiatowemu.

Program ten jest odpowiedzią na założenia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i jest jednym z elementów systemu zapobiegania przemocy w rodzinie.

Wpisuje się też w „ Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie Miasta Świnoujście na lata 2022 – 2027 ” przyjęty uchwałą Rady Miasta Świnoujście Nr LVI/458/2021 z dnia 16 grudnia 2021, który stanowi integralną część systemu przeciwdziałania przemocy w naszym mieście.

Celem programu jest wypracowanie dobrych rozwiązań mających na celu umiejętne rozładowywanie negatywnych emocji i zachowań powodujących nieporozumienia i konflikty rodzinne. Program przeznaczony jest dla osób poszukujących nowych rozwiązań radzenia sobie z negatywnymi emocjami i nie bojących się pozytywnych zmian w swoim życiu. Mogą brać w nim udział zarówno kobiety jak i mężczyźni. Szczegółowe cele i zadania programu określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 czerwca 2023 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy domowej, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne.

Na rok 2020 również zaplanowano realizację programu. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie, proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Zygarlicką w godzinach od 07.30 do 15.30, pod numerem telefonu 91-32-25-481.

Jeśli jesteś gotów na ciekawą przygodę, która w rezultacie doprowadzi Cię do pozytywnych zmian w Twoim życiu rodzinnym, zadzwoń pod podany powyżej numer.

Serdecznie zapraszamy.


Ogłoszenie
na składanie ofert na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego
dla osób stosujących przemoc.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu zaprasza do składania ofert  na prowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących zachowania przemocowe.

Kwalifikacje osób składających oferty muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy domowej, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno edukacyjne ( Dz. U.  z 2011 r. Nr 50, poz. 259 ).

Oferty należy składać w terminie do dnia 05 maja 2021 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, ul. Dąbrowskiego 4, III piętro, pokój 314, do godziny 15.00.

Dodatkowe informacje udziela w godzinach 08.00 – 15.00 Pani Agnieszka Zygarlicka – kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej, ul. Dąbrowskiego 4, pok. 202, Tel. 91 322-54 -81.

Program będzie realizowany po zebraniu odpowiedniej
liczby uczestników.


Ogłoszenie

na składanie ofert na realizację programu psychologiczno - terapeutycznego

dla osób stosujących przemoc.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu zaprasza do składania ofert  na prowadzenie programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących zachowania przemocowe.

Kwalifikacje osób składających oferty muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy domowej, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno edukacyjne ( Dz. U.  z 2011 r. Nr 50, poz. 259 ).

Program psychologiczno – terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest kontynuacją programu korekcyjno – edukacyjnego i ma na celu utrwalenie dokonanej zmiany  postaw i zachowań nabytych w trakcie wspomnianego programu.

W ofercie należy wskazać jednoznacznie, czy program jest realizowany w wymiarze godzin zegarowych czy dydaktycznych. Zajęcia powinny być prowadzone w formie spotkań indywidualnych i sesji grupowych ( w tym minimum 3 spotkanie indywidualne z każdym uczestnikiem programu). Ogólna liczba godzin programu nie może być mniejsza niż 55 godzin. Przerwy pomiędzy zajęciami nie mogą być dłuższe niż jeden tydzień. Grupa powinna liczyć nie mniej niż 6 osób.

Realizator programu zobowiązany jest określić w ofercie:

- miejsce realizacji zajęć inne niż Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu;

- łączny czas trwania programu ze wskazaniem liczby godzin do zrealizowania z

  podziałem na sesje grupowe i indywidualne;

- harmonogram zajęć;

- częstotliwość spotkań;

- bloki tematyczne;

- liczbę uczestników;

- formy i metody pracy;

- rodzaj prowadzonej dokumentacji, w tym m. in.  lista obecności, kontrakt, ewidencja zajęć,  

  sprawozdanie z realizacji programu;

- sposób przeprowadzenia ewaluacji ( np. ankieta );

- sposób monitorowania efektów przeprowadzonych oddziaływań.

Oferty należy składać w terminie do dnia 16 sierpnia 2021 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, ul. Dąbrowskiego 4, III piętro, pokój 314, do godziny 15.00.

Dodatkowe informacje udziela w godzinach 08.00 – 15.00 Pani Agnieszka Zygarlicka – kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej, ul. Dąbrowskiego 4, pok. 202, Tel. 91 322-54 -81.

Program będzie realizowany po zebraniu odpowiedniej       

liczby uczestników.