OGŁOSZENIE                                      
I. Warunki zamówienia
Gmina Miasto Świnoujście poszukuje specjalistów do przeprowadzenia programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową.
II. Forma zatrudnienia : umowa zlecenie.
III. Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową może być prowadzony przez osobę/y:
1. posiadające wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej lub
2. posiadające tytuł zawodowy magistra na kierunku:
a) psychologia, praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej lub
b) innym, uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki lub resocjalizacji, lub
3. będące terapeutami lub psychoterapeutami;
4. posiadające udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej;
5. posiadające zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc domową.

IV. Wymagania dotyczące realizacji programu:
1. Łączny czas trwania programu powinien obejmować 60 godzin zajęć prowadzonych w formie spotkań indywidualnych i grupowych. Przerwy między kolejnymi zajęciami nie powinny być dłuższe niż tydzień.
2. Miejsce realizacji programu Gmina Miasto Świnoujście.
3.W przypadku realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową w tym samym miejscu, w którym udziela się pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy domowej, należy zadbać o bezpieczeństwo osób doznających przemocy domowej.
4. Program autorski zakładający:
a) zmianę przekonań odbiorców programów korekcyjno-edukacyjnych dotyczących stosowania przemocy domowej;
b) powstrzymanie osoby stosującej przemoc domową przed dalszym stosowaniem przemocy;
c) rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia, w tym bardziej efektywne radzenie sobie z emocjami, w tym złością lub poczuciem krzywdy w sytuacjach trudnych;
d) zmniejszenie przez uczestników programu skali zachowań opartych na sile i przemocy;
e) wzrost świadomości na temat zjawiska przemocy domowej i konsekwencji jej stosowania;
f) poszerzenie katalogu zachowań osób stosujących przemoc domową o zachowania alternatywne do krzywdzących w celu budowania relacji interpersonalnych opartych na poszanowaniu domowników i postawie partnerskiej;
g) kształtowanie umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez użycia przemocy domowej;
h) uznanie przez osobę stosującą przemoc domową swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
i) uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.
5. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia niżej wymienionej dokumentacji dotyczącej  
     realizacji programu:
a) kontraktu z uczestnikiem programu,
b) list obecności,
c) indywidualnej karty uczestnika,
d) karty kontaktu z członkami rodziny,
e) ankiety ewaluacyjnej,
f) sprawozdania z realizacji programu wraz z informacją o uzyskanych efektach przez    
    uczestników,
g) przekazanie całej dokumentacji dotyczącej programu po jego zakończeniu Zleceniodawcy.

V. Wymagania dotyczące oferty:

Oferty należy składać w terminie do dnia 12 kwietnia 2024 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, ul. Dąbrowskiego 4, III piętro, pokój 314, do godziny 15.00. W formie email na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dodatkowych informacji udziela w godzinach 08.00 – 15.00 Pani Agnieszka Zygarlicka – kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających  Przemocy Domowej, ul. Dąbrowskiego 4, pok. 202, tel. 91 322-54 -81.                                                                 OGŁOSZENIE                                  

I. Warunki zamówienia
Gmina Miasto Świnoujście poszukuje specjalistów do przeprowadzenia programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową.
II. Forma zatrudnienia : umowa zlecenie.
III. Program psychologiczno – terapeutyczny dla osób stosujących przemoc domową może być prowadzony przez osobę/y:
1. posiadające wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika lub resocjalizacja, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, lub
2. posiadające tytuł zawodowy magistra na kierunku psychologia lub pedagogika lub na, uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, kierunku resocjalizacja, lub
3. będące terapeutami lub psychoterapeutami,
4. posiadające udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej,
5. posiadające udokumentowane prowadzenie co najmniej pięciu edycji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.

IV. Wymagania dotyczące realizacji programu:
1. Łączny czas trwania programu powinien obejmować 60 godzin zajęć prowadzonych w formie spotkań indywidualnych i grupowych. Przerwy między kolejnymi zajęciami nie powinny być dłuższe niż tydzień.
2. Miejsce realizacji programu Gmina Miasto Świnoujście.
3. W przypadku realizacji programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową w tym samym miejscu, w którym udziela się pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy domowej, należy zadbać o bezpieczeństwo osób doznających przemocy domowej.
4. Program autorski zakładający:
a) wzbudzanie motywacji wewnętrznej do zmiany zachowania przez analizę przyczyn postępowania i wgląd w mechanizmy własnych zachowań;
b) zdobycie lub poszerzenie wiedzy i umiejętności powstrzymywania się od zachowań przemocowych;
c) nabycie umiejętności służących rozwiązywaniu problemów i konfliktów bez użycia przemocy;
d) nabycie i kształtowanie umiejętności prospołecznych, w tym: asertywności, empatii, rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, w tym radzenia sobie ze stresem, lękiem i złością;
e) poszerzanie samoświadomości, zwłaszcza w kontekście własnych zasobów oraz ograniczeń i negatywnych stereotypów funkcjonowania w relacjach rodzinnych;
f) nabycie i doskonalenie umiejętności wychowawczych i rodzinnych opartych na wychowaniu bez przemocy;
g) rozwój umiejętności związanych z budowaniem relacji rodzinnych i partnerskich; pogłębianie wiedzy na temat wpływu przemocy na relacje społeczne i sposobów jej przeciwdziałania;
h) diagnozowanie potrzeb i nabywanie umiejętności dobierania prawidłowych strategii w ich zaspokajaniu;
i) wzmacnianie postawy odpowiedzialności wobec siebie i innych.
5. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia niżej wymienionej dokumentacji dotyczącej  
     realizacji programu:
a) kontraktu z uczestnikiem programu,
b) list obecności,
c) indywidualnej karty uczestnika,
d) karty kontaktu z członkami rodziny,
e) ankiety ewaluacyjnej,
f) sprawozdania z realizacji programu wraz z informacją o uzyskanych efektach przez    
    uczestników,
g) przekazanie całej dokumentacji dotyczącej programu po jego zakończeniu Zleceniodawcy.

V. Wymagania dotyczące oferty:

Oferty należy składać w terminie do dnia 19 kwietnia 2024 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, ul. Dąbrowskiego 4, III piętro, pokój 314, do godziny 15.00. W formie email na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dodatkowych informacji udziela w godzinach 08.00 – 15.00 Pani Agnieszka Zygarlicka – kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających  Przemocy Domowej, ul. Dąbrowskiego 4, pok. 202, tel. 91 322-54 -81.


Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy realizowany jest w większości miast Polski i w wielu z nich spotyka się z dużym zainteresowaniem.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie opracowanie i realizacja programu jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconej samorządowi powiatowemu.

Program ten jest odpowiedzią na założenia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i jest jednym z elementów systemu zapobiegania przemocy w rodzinie.

Wpisuje się też w „ Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie Miasta Świnoujście na lata 2022 – 2027 ” przyjęty uchwałą Rady Miasta Świnoujście Nr LVI/458/2021 z dnia 16 grudnia 2021, który stanowi integralną część systemu przeciwdziałania przemocy w naszym mieście.

Celem programu jest wypracowanie dobrych rozwiązań mających na celu umiejętne rozładowywanie negatywnych emocji i zachowań powodujących nieporozumienia i konflikty rodzinne. Program przeznaczony jest dla osób poszukujących nowych rozwiązań radzenia sobie z negatywnymi emocjami i nie bojących się pozytywnych zmian w swoim życiu. Mogą brać w nim udział zarówno kobiety jak i mężczyźni. Szczegółowe cele i zadania programu określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 czerwca 2023 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy domowej, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne.

Na rok 2020 również zaplanowano realizację programu. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie, proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Zygarlicką w godzinach od 07.30 do 15.30, pod numerem telefonu 91-32-25-481.

Jeśli jesteś gotów na ciekawą przygodę, która w rezultacie doprowadzi Cię do pozytywnych zmian w Twoim życiu rodzinnym, zadzwoń pod podany powyżej numer.

Serdecznie zapraszamy.


Ogłoszenie
na składanie ofert na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego
dla osób stosujących przemoc.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu zaprasza do składania ofert  na prowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących zachowania przemocowe.

Kwalifikacje osób składających oferty muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy domowej, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno edukacyjne ( Dz. U.  z 2011 r. Nr 50, poz. 259 ).

Oferty należy składać w terminie do dnia 05 maja 2021 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, ul. Dąbrowskiego 4, III piętro, pokój 314, do godziny 15.00.

Dodatkowe informacje udziela w godzinach 08.00 – 15.00 Pani Agnieszka Zygarlicka – kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej, ul. Dąbrowskiego 4, pok. 202, Tel. 91 322-54 -81.

Program będzie realizowany po zebraniu odpowiedniej
liczby uczestników.


Ogłoszenie

na składanie ofert na realizację programu psychologiczno - terapeutycznego

dla osób stosujących przemoc.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu zaprasza do składania ofert  na prowadzenie programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących zachowania przemocowe.

Kwalifikacje osób składających oferty muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy domowej, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno edukacyjne ( Dz. U.  z 2011 r. Nr 50, poz. 259 ).

Program psychologiczno – terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest kontynuacją programu korekcyjno – edukacyjnego i ma na celu utrwalenie dokonanej zmiany  postaw i zachowań nabytych w trakcie wspomnianego programu.

W ofercie należy wskazać jednoznacznie, czy program jest realizowany w wymiarze godzin zegarowych czy dydaktycznych. Zajęcia powinny być prowadzone w formie spotkań indywidualnych i sesji grupowych ( w tym minimum 3 spotkanie indywidualne z każdym uczestnikiem programu). Ogólna liczba godzin programu nie może być mniejsza niż 55 godzin. Przerwy pomiędzy zajęciami nie mogą być dłuższe niż jeden tydzień. Grupa powinna liczyć nie mniej niż 6 osób.

Realizator programu zobowiązany jest określić w ofercie:

- miejsce realizacji zajęć inne niż Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu;

- łączny czas trwania programu ze wskazaniem liczby godzin do zrealizowania z

  podziałem na sesje grupowe i indywidualne;

- harmonogram zajęć;

- częstotliwość spotkań;

- bloki tematyczne;

- liczbę uczestników;

- formy i metody pracy;

- rodzaj prowadzonej dokumentacji, w tym m. in.  lista obecności, kontrakt, ewidencja zajęć,  

  sprawozdanie z realizacji programu;

- sposób przeprowadzenia ewaluacji ( np. ankieta );

- sposób monitorowania efektów przeprowadzonych oddziaływań.

Oferty należy składać w terminie do dnia 16 sierpnia 2021 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, ul. Dąbrowskiego 4, III piętro, pokój 314, do godziny 15.00.

Dodatkowe informacje udziela w godzinach 08.00 – 15.00 Pani Agnieszka Zygarlicka – kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej, ul. Dąbrowskiego 4, pok. 202, Tel. 91 322-54 -81.

Program będzie realizowany po zebraniu odpowiedniej       

liczby uczestników.