Przejdź do treści
Szukamy rodziny zastepczej
MOPR
Mężczyzna trzymający dziecko za ręce siedzące mu na karku

AKTUALNOŚCI


wrzesień

20

Piknik Rodzinny 2018.

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu z siedzibą przy ulicy Dąbrowskiego 4 informuje, że w czasie organizowanej w dniu 23 września w godz. 14 – 17 w Muszli Koncertowej imprezy: pn. „Kampania promująca rodzicielstwo zastępcze”, jako uroczystości publicznie otwartej nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE L119) oraz art. 81 ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.).

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników imprezy, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku osób bez ich zgody.

wrzesień

12

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Informatyk!

KD. 210.22.2018                                                                              Świnoujście, 12.09.2018r.

 

OGŁOSZENIE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu ul. J. Dąbrowskiego 4

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze.

 

I. Określenie stanowiska urzędniczego.

Informatyk

II. Wymagania konieczne:

O stanowisko mogą ubiegać się osoby, które:

1)      posiadają obywatelstwo polskie,

2)      mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,

3)      nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      cieszą się nieposzlakowaną opinią,

5)      posiadają wykształcenie wyższe i co najmniej 4 letni staż pracy zawodowej

 

III. Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość ustaw i aktów wykonawczych z zakresu  ochrony danych osobowych, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

2)       znajomość budowy, obsługi, konserwacji komputerów, umiejętność samodzielnej diagnozy i naprawy uszkodzeń sprzętu komputerowego ,

3)      dobra znajomość budowy i zarządzania sieciami komputerowymi ,

4)      dobra znajomość oprogramowania narzędziowego oraz systemów operacyjnych ,

5)      biegła znajomość posługiwania się aplikacjami biurowymi MS Office,

6)      co najmniej dobra znajomość relacyjnych baz danych MS SQL, Firebird oraz umiejętność zarządzania nimi,

7)      dobra znajomość systemów Microsoft Windows Server 2008 oraz usług katalogowych,

8)      co najmniej podstawowa znajomość systemów Linux ( CentOS ),  

9)      znajomość zasad licencjonowania oprogramowania,

10)  znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na rozumienie dokumentacji  technicznej.

 

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

V.  Warunki pracy:

1)      miejsce pracy: pomieszczenie biurowe na III piętrze w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu. Budynek wyposażony w podjazd, windę, szerokie korytarze,

2)      wymiar czasu pracy: 1/2 etatu,

3)      umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony zgodnie z art. 251 kodeksu pracy  z możliwością  zawarcia umowy na czas nieokreślony.

 

O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018, poz. 1260).

 

VI. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

1)      administrowanie siecią komputerową MOPR,

2)      zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego w MOPR,

3)      koordynowanie oraz odpowiedzialność za rozwiązywanie  bieżących problemów informatycznych,

4)      pełnienie funkcji administratora systemów,

5)      archiwizowanie danych umożliwiające ich zabezpieczenie i odzyskiwanie,

6)      instalacja i aktualizacja oprogramowania,

7)      stosowanie środków technicznych mających na celu zabezpieczenie danych osobowych przed ujawnieniem,

8)      profilaktyka antywirusowa,

9)      czuwanie nad zapewnieniem awaryjnego zasilania komputerów oraz innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych,

10)  rozwiązywanie na bieżąco problemów informatycznych, usuwanie na bieżąco zgłoszonych przez pracowników MOPR usterek lub zgłaszanie ich do serwisu,

11)  przydzielanie i konfiguracja kont pocztowych pracownikom MOPR,

12)  inspirowanie i realizacja nowych wdrożeń informatycznych,

13)  ewidencjonowanie sprzętu i oprogramowania, dysponowanie nimi oraz ocena celowości i stopnia wykorzystania,

14)  koordynowanie i organizacja szkoleń pracowników MOPR w zakresie wdrażanych technik komputerowych,

15)  nadzór nad funkcjonowaniem sieci informatycznej w MOPR, inicjowanie zadań z zakresu jej modernizacji,

16)  tworzenie, rozwijanie i prowadzenie strony internetowej MOPR,

17)  umieszczanie informacji dostarczanych przez pracowników MOPR mających, obowiązek dbania o aktualizacje strony MOPR,

18)  opracowywanie wymaganej dokumentacji, analiz i sprawozdań z realizacji zadań oraz bilansu potrzeb w zakresie spraw informatycznych, w tym licencji, oprogramowania itp.,

19)  bezwzględne przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, czuwanie nad zapewnieniem takiej ochrony bazom danych.

VII. Kandydat na stanowisko urzędnicze musi złożyć:

1)      list motywacyjny,

2)      wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,

3)      dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (kserokopie),

4)      kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1260),

5)      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

7)      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

9)      dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach).

 

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy składać do dnia 26 września 2018r. do godziny 1530  w siedzibie MOPR w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4 pok. 314 (III piętro).

Dokumenty uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłyną na wyżej wymieniony adres do dnia 26 września 2018r. do godziny 1530.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.swinoujscie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPR.

wrzesień

12

LETNI WYPOCZYNEK DZIECI - LATO 2018.

LETNI WYPOCZYNEK DZIECI - LATO 2018

 

Letni wypoczynek dzieci jest czasem na zregenerowanie organizmu po trudach nauki szkolnej. Daje też możliwość zawiązania nowych znajomości czy realizacji pasji i zainteresowań, poznawania nowych miejsc, rozwijania ciekawości życiowej. Dlatego, jak co roku pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dokonali rekrutacji dzieci celem zapewnienia udziału w organizowanym przez współpracujące organizacje wypoczynku.

W ramach współpracy z Międzyszkolną Sekcją Żeglarską przy Zespole Szkół Morskich w Świnoujściu, działającą w Międzyszkolnym Ośrodku Sportów Wodnych na Przystani Żeglarskiej Łunowo dokonano wyboru 11 dzieci, które uczestniczyły w kolejnej edycji ABC Żeglarstwa.

Kuratorium Oświaty w Szczecinie po dokonaniu wyboru organizatora kolonii letnich przekazało informację o naborze do wypoczynku w Rzeczce 13 dzieci.

We współpracy ze Świnoujskim Klubem Karate Kyokushin zgłoszono do udziału w obozie sportowym dwoje dzieci.

Czteroletnia współpraca z Fundacją „Muszkieterów” pozwoliła na wyjazd do Murzasichle dwójki dzieci, które wykazały się, mimo swojej trudnej sytuacji życiowej, bardzo dobrymi wynikami w nauce.

Łącznie z wypoczynku letniego w 2018r. skorzystało 28 dzieci. Rekrutacja dzieci do letniego wypoczynku przebiegała według ściśle określonych wymogów organizatorów. Zatem udział w obozach letnich czy koloniach skierowany był do dzieci z rodzin mających trudności nie tylko natury finansowej ale i rodzin wielodzietnych, rodzin zastępczych czy dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

 

 

Świnoujście, 12.09.2018r.

1 / 172 następna »
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. DĄBROWSKIEGO 4
tel 91 322 54 60, fax 91 322 54 61
email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu anonimowego zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację dla użycia tych technik. Możecie Państwo w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby zapoznać się z informacjami na ten temat, proszę kliknąć: na ten link.