Strona główna - aktualności - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu Przejdź do treści
Szukamy rodziny zastepczej
MOPR
Mężczyzna trzymający dziecko za ręce siedzące mu na karku

AKTUALNOŚCI


sierpień

10

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowsiko - Opienkun!

KD.210.20.2018                                                     Świnoujście, 09.08.2018r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku opiekuna w Dziale Usług Opiekuńczych

 

Kandydat musi posiadać:

Wykształcenie zawodowe

Zakres podstawowych zadań:

zapewnienie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych osobom potrzebującym opieki i nie radzącym sobie z prowadzeniem gospodarstwa domowego.

Do czynności należy:

1)      zakup podstawowych artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego oraz leków i prasy,

2)      przyrządzanie posiłków zgodnie z potrzebami świadczeniobiorcy,

3)      w przypadku osób leżących – toaleta całego ciała (kąpiel, natłuszczanie skóry) w łóżku,

4)      pielęgnacja jamy ustnej, rąk i stóp (obcinanie paznokci), włosów (mycie, czesanie),

5)      utrzymanie mieszkania świadczeniobiorcy w porządku i czystości,

6)      prześcielanie łóżka i zmienianie bielizny pościelowej i osobistej,

7)      pranie lekkiej odzieży, ścierek i ręczników oraz bielizny pościelowej,

8)      obserwacja i opis zdrowia świadczeniobiorcy,

9)      podawanie leków zleconych przez lekarza, pomiar temperatury ciała,

10)  opróżnianie worka z moczem, nacieranie i oklepywanie ciała chorego.

 

Forma zatrudnienia:

umowa o pracę w wymiarze całego etatu na czas określony z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 800 do 1600 .

Osoby zainteresowane podjęciem pracy powinny złożyć:

1)      podanie o przyjęcie do pracy,

2)      wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3)      kopie świadectw pracy,

4)      kopia świadectwa ukończenia szkoły,

5)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko opiekuna.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

dokumenty należy składać do dnia 24 sierpnia  2018r. do godziny 1500 w siedzibie MOPR w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4 pok. 314 (III piętro).

Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

 

sierpień

8

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowsiko - Informatyk!

KD. 210.18.2018                                                                              Świnoujście, 07.08.2018r.

 

OGŁOSZENIE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu ul. J. Dąbrowskiego 4

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze.

 

I. Określenie stanowiska urzędniczego.

Informatyk

II. Wymagania konieczne:

O stanowisko mogą ubiegać się osoby, które:

1)      posiadają obywatelstwo polskie,

2)      mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,

3)      nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      cieszą się nieposzlakowaną opinią,

5)      posiadają wykształcenie wyższe i co najmniej 4 letni staż pracy zawodowej

 

III. Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość ustaw i aktów wykonawczych z zakresu  ochrony danych osobowych, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

2)       znajomość budowy, obsługi, konserwacji komputerów i serwerów klasy PC, umiejętność samodzielnej diagnozy i naprawy uszkodzeń sprzętu komputerowego ,

3)      dobra znajomość budowy i zarządzania sieciami komputerowymi ,

4)      dobra znajomość oprogramowania narzędziowego oraz systemów operacyjnych ,

5)      biegła znajomość posługiwania się aplikacjami biurowymi MS Office,

6)      co najmniej dobra znajomość relacyjnych baz danych MS SQL, Firebird oraz umiejętność zarządzania nimi,

7)      dobra znajomość oprogramowania VMware (vSphare),

8)      dobra znajomość systemów Microsoft Windows Server 2008 oraz usług katalogowych,

9)      dobra znajomość zarządzania macierzami dyskowymi ( IBM),

10)  co najmniej podstawowa znajomość systemów Linux ( CentOS ),  

11)  znajomość zasad licencjonowania oprogramowania,

12)  znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na rozumienie dokumentacji  technicznej.

 

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

V.  Warunki pracy:

1)      miejsce pracy: pomieszczenie biurowe na III piętrze w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu. Budynek wyposażony w podjazd, windę, szerokie korytarze,

2)      wymiar czasu pracy: 1/2 etatu,

3)      umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony zgodnie z art. 251 kodeksu pracy  z możliwością  zawarcia umowy na czas nieokreślony.

 

O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018, poz. 1260).

 

VI. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

1)      administrowanie siecią komputerową MOPR,

2)      zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego w MOPR,

3)      koordynowanie oraz odpowiedzialność za rozwiązywanie  bieżących problemów informatycznych,

4)      pełnienie funkcji administratora systemów,

5)      archiwizowanie danych umożliwiające ich zabezpieczenie i odzyskiwanie,

6)      instalacja i aktualizacja oprogramowania,

7)      stosowanie środków technicznych mających na celu zabezpieczenie danych osobowych przed ujawnieniem,

8)      profilaktyka antywirusowa,

9)      nadzór nad tworzeniem kopii zapasowych baz danych,

10)  czuwanie nad zapewnieniem awaryjnego zasilania komputerów oraz innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych,

11)  rozwiązywanie na bieżąco problemów informatycznych, usuwanie na bieżąco zgłoszonych przez pracowników MOPR usterek lub zgłaszanie ich do serwisu,

12)  przydzielanie i konfiguracja kont pocztowych pracownikom MOPR,

13)  inspirowanie i realizacja nowych wdrożeń informatycznych,

14)  ewidencjonowanie sprzętu i oprogramowania, dysponowanie nimi oraz ocena celowości i stopnia wykorzystania,

15)  przygotowywanie urządzeń, dysków lub innych informatycznych nośników zawierających dane osobowe do likwidacji,

16)  koordynowanie i organizacja szkoleń pracowników MOPR w zakresie wdrażanych technik komputerowych,

17)  nadzór nad funkcjonowaniem sieci informatycznej w MOPR, inicjowanie zadań z zakresu jej modernizacji,

18)  tworzenie, rozwijanie i prowadzenie strony internetowej MOPR,

19)  umieszczanie informacji dostarczanych przez pracowników MOPR mających, obowiązek dbania o aktualizacje strony MOPR,

20)  opracowywanie wymaganej dokumentacji, analiz i sprawozdań z realizacji zadań oraz bilansu potrzeb w zakresie spraw informatycznych, w tym licencji, oprogramowania itp.,

21)  bezwzględne przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, czuwanie nad zapewnieniem takiej ochrony bazom danych.

VII. Kandydat na stanowisko urzędnicze musi złożyć:

1)      list motywacyjny,

2)      wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,

3)      dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (kserokopie),

4)      kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1260),

5)      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

7)      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

9)      dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach).

 

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy składać do dnia 21 sierpnia 2018r. do godziny 1530  w siedzibie MOPR w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4 pok. 314 (III piętro).

Dokumenty uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłyną na wyżej wymieniony adres do dnia 21 sierpnia 2018r. do godziny 1530.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.swinoujscie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPR.

 

 

 

 

sierpień

2

Wzrost wysokości zasiłków od 1 listopada 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2018 r., od 1 listopada 2018 r. nastąpi wzrost wysokości kwot:

- specjalnego zasiłku opiekuńczego do 620 zł,

- zasiłku dla opiekuna do 620 zł,

- zasiłku pielęgnacyjnego do 184,42 zł – w przypadku zasiłku pielęgnacyjnego jest to I etap podwyższenia jego kwoty (II etap podwyższenia nastąpi od 1 listopada 2019 r.).

1 / 171 następna »
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. DĄBROWSKIEGO 4
tel 91 322 54 60, fax 91 322 54 61
email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu anonimowego zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację dla użycia tych technik. Możecie Państwo w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby zapoznać się z informacjami na ten temat, proszę kliknąć: na ten link.