W dniu 22 stycznia 2021 roku Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu podpisała „Porozumienie o współpracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób korzystających  z pomocy społecznej” z Aktywa Plus Emilia Kowalska oraz Fundacją Inicjatyw Społeczno
– Gospodarczych Komes z siedzibą w Szczecinie.

Strony „Porozumienia” będą podejmować wspólne działania przy realizacji Projektu „SZOWES - OWES”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. 

Nadrzędnym celem Projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych
i dotkniętych wykluczeniem społecznym m. in. z powodu bezrobocia, w tym długotrwałego bezrobocia, poprzez tworzenie, wsparcie i rozwój prozatrudnieniowych przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej, jako miejsc reintegracji społecznej
i zawodowej uczestników/ uczestniczek.

Do Projektu mogą przystąpić osoby kwalifikujące się, bądź korzystające ze wsparcia pomocy społecznej, osoby dotknięte wykluczeniem społecznym (osoby bezdomne, uzależnione, bądź zwalniane z zakładów karnych), osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnością, osoby niesamodzielne, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa lub pełnoletnie osoby przebywające lub opuszczające pieczę zastępczą.

W ramach Projektu prowadzone będą działania promujące ekonomię społeczną, jako narzędzie do tworzenia miejsc pracy, spotkania informacyjne oraz spotkania animacyjne – mające na celu pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej. Uczestnicy będą mogli również skorzystać z bezpłatnej pomocy doradców biznesowych, zawodowych i innych specjalistów, a także uzyskać dotację w celu utworzenia przedsiębiorstwa społecznego, a tym samym tworzenia miejsc pracy.

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi MOPR– telefonicznie w godzinach 7.30

– 15.30. Numery telefonów do właściwego pracownika socjalnego (według miejsca zamieszkania) dostępne są na naszej stronie internetowej - https:\\www.mopr.swinoujscie.pl. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 913225471.

W dniu 02 marca 2021 roku, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu podpisała Porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem „Kierunek Świnoujście”, celem którego jest realizacja działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Powyższy Program obejmuje swoim działaniem również 2021 rok.

Z pomocy w formie produktów żywnościowych będą mogły skorzystać rodziny i osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.161,60 zł netto, a dla osoby samotnej  kwoty 1.542,20 zł netto, przy jednoczesnym spełnieniu jednej z przesłanek, o której jest mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, czy też osoby będącej innej narodowości).

Kwalifikacji do powyższej pomocy dokonuje pracownik socjalny MOPR właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby/rodziny zainteresowanej uzyskaniem wsparcia.

Z Programu skorzystać mogą osoby/rodziny, które mają warunki i są w stanie samodzielnie przygotować sobie posiłek w domu.

Przy ustalaniu uprawnień do udziału w Programie za dochód przyjmuje się  wszystkie dochody osób niezależnie od źródła ich pochodzenia (np. zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie, zasiłki rodzinne, renty, emerytury, alimenty, świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji itp). Do dochodu nie wlicza się natomiast świadczeń alimentacyjnych uiszczanych  na rzecz innych osób, oraz świadczenia wychowawczego - 500+. Pełna lista świadczeń wliczanych i nie wliczanych do dochodu rodziny znajduje się pod adresem: https:\\www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020 w załączniku nr 5 (5-6 str.)

Przedstawiciele Stowarzyszenia „Kierunek Świnoujście” będą wydawali produkty żywnościowe skierowanym przez pracowników socjalnych MOPR osobom w dniach 24, 25 i 26 marca od godziny 15:00 do 18:00 przy ulicy H. Kołłątaja (Rynek pod Zielonym Zegarem) stoisko nr 50.

Kwalifikacja osób do uzyskania pomocy w formie żywnościowej nadal trwa. W tej sprawie można się kontaktować z pracownikami socjalnymi MOPR – telefonicznie w godzinach 7.30

– 15.30. Numery telefonów do właściwego pracownika socjalnego (według miejsca zamieszkania) dostępne są na naszej stronie internetowej - https:\\www.mopr.swinoujscie.pl. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 913225494.

1 marca 2021r. rozpoczęła funkcjonowanie nowa zawodowa rodzina zastępcza. Jest to kolejna rodzina wzbogacająca system pieczy zastępczej w Świnoujściu. Dołącza do już istniejących form pieczy: rodzinnego domu dziecka, rodziny zastępczej specjalistycznej oraz pogotowia rodzinnego.

Nie jest łatwo pozyskać kandydatów na rodziny zastępcze. Jednakże dzięki systematycznej pracy, motywacji kadry MOPR, w tym Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego udało się sfinalizować działania i doprowadzić do podpisania umowy z kandydatami na zawodową rodzinę zastępczą. Musieli oni spełnić wymagania ustawowe: ukończyć szkolenie dla kandydatów na sprawujących rodzinną zawodową pieczę zastępczą, uzyskać świadectwo wydane przez podmiot szkolący – Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej w Szczecinie oraz otrzymać zaświadczenie kwalifikacyjne do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej. Ponadto kandydaci muszą: dawać rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, nie być pozbawionym władzy rodzicielskiej oraz nie mieć władzy rodzicielskiej ograniczonej lub zawieszonej, wypełniać obowiązek alimentacyjny (w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego), nie być ograniczonym w zdolności do czynności prawnych, być zdolnym do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem i uzyskać na to potwierdzenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz psychologa (opinia o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka), przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapewnić dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pozyskując kolejną zawodową rodzinę zastępczą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu wpisali się w zadania wspomagające działalność Miasta. Dzięki tym działaniom zabezpieczono kolejne miejsca w pieczy zastępczej dla dzieci, którym biologiczni rodzice nie zabezpieczają właściwej opieki, poczucia bezpieczeństwa i miłości. Co warte podkreślenia, ostatnie działania MOPR skierowane na poszerzanie bazy rodzinnej pieczy zastępczej były i są podejmowane i skutecznie realizowane w trakcie trwającego zagrożenia epidemicznego.

Nieustannie jest prowadzona akcja informacyjna skierowana do potencjalnych kandydatów, między innymi poprzez zamieszczanie informacji w mediach (np. strona MOPR, Urzędu Miasta, fanpage na Facebooku), poszukiwanie kandydatów do pracy poprzez kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy, kampanię promującą rodzicielstwo zastępcze (wrześniowe imprezy miejskie). Należy nadmienić, że ustanowienie zawodowej rodziny zastępczej jest procesem wieloetapowym, który obecny stan epidemiczny bardzo przedłuża i utrudnia. Tym bardziej pracowników MOPR cieszy, że w tym trudnym czasie nadal są osoby zainteresowane pełnieniem roli rodziców zastępczych.          

Zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu z pracownikami Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego MOPR w Świnoujściu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, tel. 91 322 54 83, 91 322 54 96.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w życiu zawodowym, społecznym i dostępie do edukacji.

W 2021 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Module I:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie:

Moduł I: 1 marca 2021r. – 31 sierpnia 2021r.

Moduł II: 1 marca 2021r. - 31 marca 2021r. (dla wniosków dotyczących roku  akademickiego 2020/2021),

1 września 2021r. - dnia 10 października 2021r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022)

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej i papierowej:

Złożenie wniosku w formie elektronicznej:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował specjalną ogólnopolską platformę, za pośrednictwem której m. in. można złożyć wniosek o wsparcie w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Konto do przesyłania dokumentów można założyć na portalu
 https://sow.pfron.org.pl/

Informacje oraz wideoporadnik dotyczący profilu zaufanego można znaleźć pod adresem:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/filmy/film-informacyjny-jak-zalozyc-profil-zaufany/index.html

Pełną informację na temat rejestracji, funkcjonowania systemu oraz wideo poradniki dotyczące zakładania konta oraz wypełniania i wysyłania wniosków można znaleźć na stronie PFRON :

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/

W przypadku wątpliwości oraz pytań PFRON uruchomił również specjalną infolinię dla osób korzystających z systemu: tel. 800 889 777 (połączenie bezpłatne) w godzinach 9-17.

Złożenie wniosku w formie papierowej:

Wnioski należy składać w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie  w Świnoujściu 
ul. Dąbrowskiego 4 72-600 Świnoujście 
pokój nr 5 – parter lub sekretariat pokój 314 – III piętro

Wnioski do pobrania Moduł I

Wnioski do pobrania Moduł II

Szczegółowe informacje na temat programu „Aktywny samorząd” dostępne są na stronie internetowej PFRON :

www.pfron.org.pl