KD. 210.19.2021

INFORMACJA

z dnia 21 grudnia 2021r.

o wyniku naboru kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze

 

 1. Nazwa i adres jednostki

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Dąbrowskiego 4
72-600 Świnoujście.

 1. Określenie kierowniczego stanowiska urzędniczego

Kierownik Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego.

Na stanowisko nie wpłynęła w terminie żadna oferta.

UWAGA PIECZA ZASTĘPCZA!

Od 1 stycznia 2022r. zmiana w programie rządowym "500+"

Od dnia 1 stycznia 2022 roku organem właściwym do przyjmowania wniosków, prowadzenia postępowań, przyznawania oraz obsługi programu rządowego dotyczącego przyznania świadczenia wychowawczego ("500+") jest  Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dodatek wychowawczy na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej zostaje zastąpiony przez świadczenie wychowawcze ("500+"). Świadczenie to przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie odpowiednio: rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2022 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu nie będzie przyjmować nowych wniosków o przyznanie prawa do dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego.

Rodziny zastępcze, prowadzący rodzinny dom dziecka i dyrektor placówki opiekuńczo- wychowawczej, którym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu przyznał ww. dodatki będą nadal je otrzymywać, zgodnie z wydaną decyzją, nie dłużej niż do dnia 31 maja 2022 roku. Dotyczy to również sytuacji, w których dotychczasowe decyzje wygasają przed 31 maja 2022 roku. W tym przypadku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujsciu przedłuży z urzędu prawo do dodatku wychowawczego kolejną decyzją na okres do 31 maja 2022 roku.

Jeśli dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej po 1 stycznia 2022 roku rodzina zastępcza składa wyłącznie w formie elektronicznej (poprzez platformę elektroniczną PUE ZUS) wniosek o symbolu SW-O wraz z zaświadczeniem wydanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujsćiu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (na okres świadczeniowy, który trwa do dnia 31 maja 2022 roku). Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej składa do ZUS wniosek o symbolu SW-D.

Osobie składającej wniosek  i załączniki do wniosku, która nie posiada profilu informacyjnego na platformie PUE ZUS, profil ten zakłada Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie nie przysługuje, jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji, która zapewnia nieodpłatne pełne utrzymanie: w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole.

Od dnia 1 lutego 2022 roku ZUS będzie przyjmował wnioski o świadczenie wychowawcze na wszystkie dzieci umieszczone w pieczy zastępczej na kolejny okres świadczeniowy tj. od dnia 1 czerwca 2022 roku do dnia 31 maja 2023 roku

W sprawie świadczenia wychowawczego można otrzymać pomoc:

 • w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • we wszystkich placówkach ZUS,
 • podczas e-wizyty w ZUS.

oraz na stronie internetowej:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

Jeśli jesteś rodzicem zastępczym - informacji dotyczących świadczenia wychowawczego "500+" udzielą pracownicy Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu tel. 91 322 54 83, 91 322 54 69, 91 322 54 96, pokoje 209 (II piętro), 107, 108 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 1981).
 2. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 poz. 2407 ze zm.).

Dodatek osłonowy

Przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania. Podwyższoną kwotę dofinansowania otrzyma gospodarstwo domowe, którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Dodatek osłonowy ma charakter świadczenia socjalnego, dlatego nie będzie on objęty podatkiem dochodowym, ani nie będzie podlegał egzekucji.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

W przypadku złożenia wniosku do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia 2022 r., nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się na piśmie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przesyłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, istnieje możliwość odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego od organu do którego został złożony wniosek.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Wnioski można składać:

 • papierowo: pozostawić w pojemniku na dokumenty Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu usytuowanym na parterze budynku przy ulicy Dąbrowskiego 4,
 • elektronicznie: z wykorzystaniem platformy ePUAP - adres skrytki: /MOPR/Skrytka ESP

Druk wniosku i niezbędne informacje można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPR pok. 216, nr tel. 91 32 25 480.

Druk wniosku można również pobrać tutaj: Do pobrania

Instrukcja jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku osłonowego znajduje się tutaj:  Do pobrania

Dodatkowe informacje można uzyskać również na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-oslonowy