W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Przeczytaj więcej:
-> Dodatek osłonowy

W dniu 19 stycznia 2024r. z inicjatywy Pani Gabrieli Poniedziałek – Petruk Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył na Jej zaproszenie wyjątkowy gość - Pani Magdalena Różczka, wspaniała aktorka, ambasadorka rodzicielstwa zastępczego i cudowna kobieta. W spotkaniu brał udział również Zastępca Prezydenta Miasta Świnoujście - Pan Paweł Sujka, pracownicy MOPR oraz rodzina zastępcza, jednym słowem wszyscy, którym rodzicielstwo zastępcze jest bliskie sercu.

Pani Magdalena Różczka jako ambasadorka kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze przedstawiła na spotkaniu ideę funkcjonowania swojej fundacji pod nazwą „UKOCHANI” . Fundacja zaczęła funkcjonować w styczniu 2024r. i jej celem jest aby wszystkie rodziny zastępcze w Polsce, podejmujące się trudów rodzicielstwa zastępczego poczuły się Ukochane, zaopiekowane i objęte wsparciem, nie tylko formalnym ale również takim zwyczajnym, ludzkim. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze a jego konsekwencją jest obietnica Pani Magdaleny, że nie jest to jej ostatnie spotkanie z rodzinami zastępczymi jak również mieszkańcami Świnoujścia. Jeżeli chcecie wiedzieć co jeszcze się wydarzy w tym temacie, zapraszam do śledzenia informacji na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz na stronie Facebooka „Kampanii Promującej Ideę Rodzicielstwa Zastępczego”.

Gość w MOPR

Gość w MOPR

 

 1. Osoby bezdomne, tak jak inne osoby potrzebujące pomocy, objęte są działaniami pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu. Mogą otrzymać różnorodną pomoc np. skierowanie do schroniska lub świadczenia pieniężne w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych m. in. na żywność, leki, ubranie, po spełnieniu kryteriów określonych w ustawie o pomocy społecznej. Stosownie do art. 8 wspomnianej ustawy – prawo do świadczeń pieniężnych
  z pomocy społecznej przysługuje:
 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776,00 zł,
 • rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600,00 zł.
 • przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego
  z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 (np. sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego).
 1. W Świnoujściu funkcjonuje Schronisko dla Osób Bezdomnych przy ul. Portowej 10. Do tej Placówki są kierowane osoby na podstawie decyzji administracyjnej. Ponadto, w chwili przyjęcia do Schroniska, osoba taka nie może być pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. W nagłych wypadkach, wynikających ze zdarzeń losowych, umieszczenie może nastąpić bez wymaganych dokumentów, które będą skompletowane w terminie późniejszym. Schronisko zapewnia 50 miejsc noclegowych w pokojach wieloosobowych. W okresie zimowym, jeśli zajdzie taka potrzeba, jest możliwość zwiększenia ilości miejsc. Dodatkowo Schronisko zapewnia 15 miejsc siedzących w tzw. ogrzewalni. Są to miejsca przygotowane dla tych osób, które pomimo trudnych warunków pogodowych, nie chcą przez okres zimy mieszkać w schronisku, ze względu na obowiązujące postanowienia regulaminu m.in. zakaz spożywania alkoholu. Osoby przybywające na noc do ogrzewalni mają możliwość otrzymania ciepłego napoju oraz możliwość skorzystania z prysznica, zmiany odzieży oraz z pomocy wychowawcy w dostępie do np. służb medycznych. Ogrzewalnia funkcjonuje w okresie od 01 października do 30 kwietnia w godzinach od 18.00 do 8.00.
 2. W okresie jesienno – zimowym, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Policji i Straży Miejskiej rozdają wśród osób bezdomnych ulotki, informując o możliwości skorzystania z powyższej formy pomocy. Na ulotkach są zamieszczone adresy i numery telefonów do tutejszego MOPR oraz do Schroniska dla Osób Bezdomnych, jak również kontakt na infolinię Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:
 • Pracownicy socjalni MOPR ul. Dąbrowskiego 4 tel. 91 322 54 98 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30)
 • Schronisko dla Osób Bezdomnych ul. Portowa 10 tel. 512 032 445 lub 512 032 448
 • Policja tel. 47 78 31 511, alarmowy 997 lub 112
 • Straż Miejska tel. 91 321 99 40
 • Pogotowie Ratunkowe 91 321 72 58 lub alarmowy 999
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 696 031 168
 1. Osoby bezdomne nie posiadające tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, spełniające kryteria ustawowe, otrzymują prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, na podstawie decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu.
 2. Bezdomnym kobietom z dziećmi udzielana jest pomoc zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, głównie poprzez umieszczenie tych osób w domach dla samotnych matek.
 3. MOPR zatrudnia od 23 sierpnia 2012r. streetworkera, który pracuje z osobami bezdomnymi w środowisku, w którym przebywają. Do zadań streetworkera należy m. in. nawiązywanie kontaktów z osobami bezdomnymi, motywowanie ich do leczenia odwykowego i wychodzenia z bezdomności, udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych itp.