Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie realizuje projekt: „Regionalna Sieć Diagnostyczno – Terapeutyczna”. Celem tego projektu jest wsparcie rodzin i dzieci z pieczy zastępczej oraz rodzin adopcyjnych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Poniżej opis oferowanych usług:

Pakiet I.

W ramach projektu, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Szczecinie funkcjonuje Zespół ds. Wspierania Pieczy Zastępczej i Adopcji, oferujący usługi w zakresie:

1) wsparcia dla rodziców zastępczych i adopcyjnych oraz wychowawców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych:

- specjalistyczne doradztwo w środowisku zamieszkania lub innym miejscu wskazanym przez odbiorcę, online (Zoom), mailowe, telefoniczne;

- tworzenie i wspieranie grup zrzeszających rodziny zastępcze i adopcyjne, w tym doradztwo specjalistyczne,

2) wsparcia dla kadry instytucji pracujących z dzieckiem przebywającym w pieczy zastępczej, np.: szkół, placówek wsparcia dziennego, PCPR, MOPR, OPS, CUS:

- doradztwo indywidualne i grupowe dotyczące specyfiki funkcjonowania dziecka w pieczy zastępczej;

- szkolenia dla kadry nauczycielskiej i rad pedagogicznych;

- wsparcie mentorskie wolontariuszy pracujących na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Skład zespołu doradczego:

Malwina Wolska — psycholog, terapeuta

Piotr Bakan — suicydolog, terapeuta

Teresa Lassota — pedagog społeczny, terapeuta.

Pakiet II.

Projekt przewiduje również utworzenie i prowadzenie centrów świadczących nieodpłatne usługi diagnozy i terapii dzieci z FASD i innymi deficytami rozwojowymi. Powstaną dwa Centra o rozszerzonej działalności: diagnostycznej i terapeutycznej — w Szczecinie oraz w Szczecinku, a także trzy o profilu terapeutycznym — w Dębnie, Sławnie oraz Wałczu. Centrum w Szczecinie, o charakterze modelowym/pokazowym będzie prowadzone przez partnera merytorycznego w projekcie, Zachodniopomorską Fundację Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”.

Uruchomienie centrów jest procesem wymagającym czasu (dostosowanie lokali oraz szkolenie kadr), dlatego Centra zaczną działać latem przyszłego roku. Ich oferta, w zależności od typu placówki, będzie zróżnicowana i obejmować może m.in.:

1) diagnozę FASD i innych deficytów rozwojowych,

2) specjalistyczne poradnictwo dla rodziców i opiekunów prawnych,

3) tworzenie i pomoc w realizacji domowych programów terapeutycznych,

4) terapia integracji sensorycznej SI,

5) terapia integracji bilateralnej wg Sheila Dobie (BI),

6) terapia integracji niedojrzałości neuromotorycznej wg Dr Sally Goddard Blythe (INPP),

7) terapia integracji Funkcji Wykonawczych,

8) terapia funkcji językowych i innych funkcji poznawczych Dr Neuronowski,

9) terapia przetwarzania słuchowego Provider Neuroflow,

10) terapia przetwarzania słuchowego Dr Kjelda Johansena (IAS),

11) terapia poznawcza Instrumental Enrichment Feuersteina (IE),

12) terapia traumy Somatic Experiencing (SE),

13) terapia Brainspotting,

14) terapia pedagogiczna dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i innymi zaburzeniami zachowania,

15) terapia psychologiczna,

16) zajęcia ruchowe Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone,

17) terapia indywidualna i rodzinna,

18) terapia logopedyczna,

19) terapia metodą Self-Reg (metoda samoregulacji u dzieci),

20) terapia EmotionAid°,

21) terapia TBRI — Trust-Based Relational Intervention°.

Uczestnikami projektu mogą być dzieci i młodzież objęta pieczą zastępczą, rodzice zastępczy, rodzice adopcyjni zamieszkujący województwo zachodniopomorskie (pracujący, uczący się lub zamieszkujący obszar województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Wsparcie będzie świadczone nieodpłatne, a warunkiem skorzystania z usług będzie wypełnienie formularza zgłoszeniowego (projektowego) oraz dostarczenie dokumentu potwierdzającego status rodzica zastępczego.

W przypadku, gdyby byli Państwo zainteresowani udziałem w powyższych działaniach, prosimy o kontakt koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej a w przypadku rodzin adopcyjnych – z odpowiednim Ośrodkiem Adopcyjnym.

Drogi Czytelniku,

w informacji z marca 2024r. dowiedziałeś się o tym, w jaki sposób rodzic biologiczny, który utracił możliwość opiekowania się swoim dzieckiem, może ją odzyskać. Dziś zajmiemy się tematem poradnictwa specjalistycznego, w tym poradnictwa specjalistycznego dla rodzinnej pieczy zastępczej.

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r., poz. 901 ze zm.) w art. 19 pkt 2 nakłada na powiaty obowiązek prowadzenia poradnictwa specjalistycznego. W art. 46 z kolei doprecyzowuje, że działanie to jest skierowane do osób i rodzin, które doświadczają trudności lub potrzebują wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych a pomoc ta ma być udzielana bez względu na dochód. Wśród form poradnictwa ustawodawca wymienia:

- poradnictwo prawne, które obejmuje udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów,

- poradnictwo psychologiczne, które jest realizowane poprzez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii,

- poradnictwo rodzinne, dotyczące problemów funkcjonowania rodziny, w tym opieki nad osobą niepełnosprawną a także terapię rodzinną.

Oprócz wymienionych form wsparcia poradnictwo specjalistyczne jest szeroko obecne w systemie pomocowym. W mieście Świnoujście funkcjonują ponadto dla przykładu: Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Regionalne Centrum Kryzysowe, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej, Centrum Zdrowia Psychicznego, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji oraz wiele innych. Wszystkie one realizują swoje zadania ustawowe i statutowe, ale wpisują się w szeroko rozumianą pomoc specjalistyczną.

Niezależnie od wymienionych powyżej, rodzinna piecza zastępcza jest objęta kierowaną do niej wyłącznie pomocą specjalistyczną, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024r., poz. 177 ze zm.). Art. 76 ust. 4 pkt nakłada to zadanie na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, którym w mieście Świnoujście jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Do form tej pomocy należą:

- poradnictwo i terapia dla osób sprawujących rolę rodziców zastępczych oraz członków ich rodzin,

- pomoc prawna, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,

ale też: przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu rodziców zastępczych, zapewnienie badań psychologicznych i pedagogicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, organizowanie szkoleń i spotkań grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Jednocześnie rodziny zastępcze mogą korzystać ze wszystkich form wsparcia, nie tylko tych kierowanych wyłącznie do nich.

Jak widzisz Drogi Czytelniku, rodzic zastępczy, ale także każdy mieszkaniec miasta może liczyć na wsparcie w przeżywanych problemach i trudnościach. Zatem jeśli borykasz się z czymś trudnym, z czymś, co przekracza Twoje możliwości radzenia sobie, jeśli funkcjonowanie Twoje lub Twojej rodziny napotyka na trudności – już wiesz, że nie jesteś sam.

Jeśli temat Cię zainteresował, zapraszam do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu (ul. Dąbrowskiego 4, pokój 107 I piętro, pokój 209 II piętro, tel. 91 322 54 96, 91 322 54 83) – CAŁY CZAS POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH ?

Wypatruj też kolejnych informacji od nas. Co kwartał razem będziemy się zagłębiać w tematykę rodzicielstwa zastępczego. Następnym razem przyjrzymy się krok po kroku procedurze ustanowienia rodziną zastępczą.

Informacje o najważniejszych zmianach związanych ze wsparciem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie:

  1. Z dniem 30 czerwca 2024 r. zakończy się wsparcie obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie, wynikające z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.), polegające na zapewnieniu świadczenia pieniężnego każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, którzy na własny koszt udzielali zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Przeczytaj więcej:
-> Wsparcie obywateli Ukrainy

Dnia 14 czerwca 2024r. odbyło się kolejne szkolenie dla funkcjonujących rodzin zastępczych. Spotkania takie mają miejsce kwartalnie. Tym razem nasze rodziny nabywały wiedzę z tematu zaburzeń funkcji poznawczych u dzieci. Uczyły się, jak zauważać zmiany w tym obszarze i gdzie szukać wsparcia. Szkolenie przeprowadziła pedagog, specjalistka z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną – Pani Agnieszka Jäger a ofertę szkoleniową przedstawiło Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z Warszawy. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z przebiegu szkolenia, czas na nie przeznaczony upłynął im zdecydowanie zbyt szybko. Na zdjęciach prowadząca oraz uczestnicy, którzy wyrazili zgodę na publikację wizerunku.