„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”

Dostępne mieszkanie

            Przypominamy, że trwa nabór wniosków w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Dostępne mieszkanie. Głównym celem programu jest wzrost niezależności osób z niepełnosprawnością oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych.

Program  realizowany będzie w latach 2022-2025 i kierowany jest do osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Warunki uczestnictwa w Programie:

 1. Beneficjentem Programu może być osoba, która spełnia następujące warunki:
 1. posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
 2. złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
 3. złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 4. w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:

 1. oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;
 2. orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

 

 1. Formy i warunki udzielenia dofinansowania:
 1. dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem;
 2. wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego i dla Świnoujścia w I kwartale 2023r. wynosi 60.765,00zł.

Warunki rozliczenia przyznanych środków finansowych:

 1. udokumentowanie różnicy, poprzez przedstawienie umowy sprzedaży mieszkania niedostępnego oraz umowy zakupu mieszkania bez barier architektonicznych lub umowy zamiany tych mieszkań;
 2. złożenie oświadczenia, iż mieszkanie uzyskane w wyniku transakcji, o której mowa w pkt 1, spełnia kryterium braku barier architektonicznych dla beneficjenta.

 

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie SOW https://sow.pfron.org.pl/  do dnia 31 grudnia 2024r.

Szczegółowych informacji na temat programu udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, ul. Dąbrowskiego 4, parter, pokój 5, tel. 91 322 54 82.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Dostępne mieszkanie umieszczoną na stronie PFRON: www.pfron.org.pl

Drogi Czytelniku,

w informacjach z marca, czerwca i września 2022r. dowiedziałeś się, czym jest rodzicielstwo zastępcze, jak zostać rodzicem zastępczym oraz, że rodzina zastępcza ma wymiar powołania ale może też być Twoim zawodem. Dziś zapraszam do bliższego przyjrzenia się powinnościom i zadaniom rodzica zastępczego.

Ustawodawca, w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określił szereg zadań rodziców zastępczych, jednocześnie poddając je szerokiemu systemowi wsparcia, o którym bliżej następnym razem. Na pierwszy plan wysuwają się regulacje, określone w art. 4 i 4a ustawy. Mówią one o tym, że należy szczególną wagę przywiązywać do podmiotowości dziecka oraz jego prawa do: wychowania w rodzinie, w tym także w rodzinie zastępczej, jeśli dziecko nie może pozostać w rodzinie biologicznej i nie może zostać umieszczone w rodzinie adopcyjnej, powrotu do rodziny biologicznej,  utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami, z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał takich kontaktów, stabilnego środowiska wychowawczego, kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i przekonań oraz zabawy i wypoczynku, pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia, ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie dziecka, informacji i wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą, odpowiednio do jego wieku i stopnia dojrzałości, ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem, poszanowania tożsamości religijnej i kulturowej, dostępu do informacji dotyczących jego pochodzenia. Wspomniane przepisy stanowią też o obowiązku wysłuchania dziecka i uwzględnienia, w miarę możliwości jego zdania w sprawach dla niego ważnych.

Rolą pieczy zastępczej, a więc i rodziców zastępczych jest uczestniczenie w pracy z rodziną biologiczną dziecka, która ma przygotować tą rodzinę do przejęcia opieki nad dzieckiem a jeśli nie jest to możliwe – uczestnictwo w procedurze zmierzającej do przysposobienia dziecka. Obowiązkiem rodziców zastępczych wychowujących dziecko jest przygotowanie go do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, nauczenie go przezwyciężania trudności życiowych, motywowanie i dbanie o nawiązywanie i podtrzymywanie bliskich , osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami. Ponadto powinnością rodziców zastępczych jest zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno – rekreacyjnych dziecka. 

Działania podejmowane wobec dzieci przez powiat i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej są zawsze jawne dla rodziny zastępczej i najczęściej wymagają jej uczestnictwa czy konsultacji. Należą do nich przede wszystkim:

- ocena sytuacji dziecka, dokonywana co pół roku a w przypadku dzieci poniżej 3 roku życia – co kwartał,

- informowanie Sądu o sytuacji dziecka i jego rodziny – co pół roku,

- ocena funkcjonowania rodziny – po roku i po dwóch latach od ustanowenia rodziny, następnie nie rzadziej niż co trzy lata,

- procedura zgłoszenia dziecka do przysposobienia,

- sporządzanie diagnozy psychofizycznej dziecka,

- współpraca z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

Drogi Czytelniku, jak widzisz, rodzicielstwo zastępcze wymaga kompleksowego dbania o dobro dziecka i współpracy, w przypadku Miasta Świnoujście – z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Świnoujściu Działem Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego. Ale czy jest coś piękniejszego, niż podarowanie domu i wychowanie świadomego, życzliwego i samodzielnego człowieka, który poradzi sobie w życiu właśnie dzięki Wam?

Jeśli temat Cię zainteresował, zapraszam do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu (ul. Dąbrowskiego 4, pokój 107 I piętro, pokój 209 II piętro, tel. 91 322 54 96, 91 322 54 83) – CAŁY CZAS POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH ?

Wypatruj też kolejnych informacji od nas. Co kwartał razem będziemy się zagłębiać w tematykę rodzicielstwa zastępczego. Następnym razem przyjrzymy się rodzajom wsparcia i pomocy, oferowanym rodzinom zastępczym przez powiat i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.