Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu informuje, iż od stycznia 2023 r. podwyższone zostało kryterium dochodowe ze 150 % na 200 % kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, umożliwiające udzielenia wsparcia w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Dzięki temu pomoc w ramach Programu mogą otrzymać osoby, których dochód nie przekracza następującej kwoty:

- 1552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

- 1200,00 zł dla osoby w rodzinie.

W związku ze zmianą kryterium podjęta została Uchwała nr LXXIV/573/2023 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenie zasad zwrotu wydatków od osób objętych programem w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 lutego 2023 r. poz. 911).

Zmiana kryterium dochodowego umożliwia szerszy dostęp do pomocy w ramach Programu i wsparcie  dla osób potrzebujących, głównie w postaci opłacenia posiłków dla dzieci w szkołach
i przedszkolach oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zapewnia pomoc osobom i rodzinom o niskich dochodach, w szczególności osobom starszym, niepełnosprawnym, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Ważnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.  W związku z powyższym zachęcamy do składania wniosków o przyznanie pomocy w formie opłacania dzieciom posiłków w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie naszego miasta.  Pomoc w ramach programu udzielana jest po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Program „Posiłek w szkole i w domu”  finansowany  jest  ze  środków  budżetu  państwa oraz  środków własnych Miasta Świnoujście.

„Aktywny samorząd” w 2023 roku

Przypominamy, że trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w życiu zawodowym, społecznym i dostępie do edukacji.

W 2023 roku realizowane są następujące formy wsparcia:

Moduł I:

  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

- Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

- Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

- Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);

- Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

  1. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

- Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);

- Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

- Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);

- Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);

- Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

  1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

- Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);

- Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

- Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

- Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

- Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

  1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

- w szkole policealnej,

- w kolegium,

- w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie:

Moduł I:      1 marca 2023r. – 31 sierpnia 2023r.

Moduł II: 1 marca 2023r. - 31 marca 2023r. (dla wniosków dotyczących roku  akademickiego 2022/2023),

         1 września 2023r. - dnia 10 października 2023r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024)

 

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej i papierowej:

Złożenie wniosku w formie elektronicznej:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował specjalną ogólnopolską platformę, za pośrednictwem której m. in. można złożyć wniosek o wsparcie w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Konto do przesyłania dokumentów można założyć na portalu
 https://sow.pfron.org.pl/


Informacje oraz wideoporadnik dotyczący profilu zaufanego można znaleźć pod adresem:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/filmy/film-informacyjny-jak-zalozyc-profil-zaufany/index.html

Pełną informację na temat rejestracji, funkcjonowania systemu oraz wideo poradniki dotyczące zakładania konta oraz wypełniania i wysyłania wniosków można znaleźć na stronie PFRON :

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/

 

Złożenie wniosku w formie papierowej:

Wnioski należy składać w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie  w Świnoujściu
ul. Dąbrowskiego 4 
72-600 Świnoujście
pokój nr 5 – parter lub sekretariat pokój 314 – III piętro

Wnioski do pobrania Moduł I

Wnioski do pobrania Moduł II

Szczegółowe informacje na temat programu „Aktywny samorząd” dostępne są na stronie internetowej PFRON :

www.pfron.org.pl

Minister Rodziny i Polityki Społecznej kontynuuje program  „Korpus Wsparcia Seniorów” na  rok 2023. Program kierowany jest do mieszkańców Miasta, którzy ukończyli 65 rok życia i  wymagają wsparcia.

Bardzo proszę o rozpowszechnienie tej informacji wśród lokalnej społeczności, aby w ramach posiadanych uprawnień i możliwości, wystosowali informację o kontynuacji programu przez Miasto. Jego realizacja obejmować będzie jeden moduł:

Moduł  mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania oraz podczas wyjść z domu, osób starszych przez dostęp do tzw. „opaski bezpieczeństwa” wraz z usługą  teleopieki.

Teleopaska z pakietem opieki ratowników medycznych umożliwia użytkownikom na szybkie powiadomienie telecentrum np. o stanie zagrażającym życie po przez wciśnięcie dużego przycisku w centralnym punkcie opaski. Opaska zaalarmuje również ratowników jeśli użytkownik np. zemdleje lub upadnie dzięki zamontowanym czujnikom ruchu.

Możliwości jakie oferuje posiadanie teleopaski to przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa i swobody w poruszaniu się w najbliższym otoczeniu bez obaw, że w razie nagłych sytuacjach zdrowotnych nie zostanie się pozostawionym samym sobie a  zostanie mu udzielona profesjonalna pomoc.

Przystąpienie do programu jest bezpłatne.

Intencją powyższego jest prośba, aby pracownicy, sąsiedzi, mogli poinformować osoby, które zamieszkują w ich bezpośrednim sąsiedztwie, a są w wieku powyżej 65 roku życia, samotne lub zamieszkują z osobami, które nie są w stanie sprawować nad nimi dostatecznej opieki, aby zgłaszały chęć przystąpienia do programu „opieki na odległość”  w celu otrzymania opaski.

Telefon kontaktowy dla seniora w celu zgłoszenia potrzeb pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu (91) 322-54-60  lub 539 090 787 w godzinach od 8.00 do 15.00 (w  dni robocze).

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”

Mieszkanie dla absolwenta

             Przypominamy, że trwa nabór wniosków w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta. Głównym celem programu jest wzrost niezależności osób z niepełnosprawnością oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności.

Program  realizowany będzie w latach 2022-2026 i kierowany jest do osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Warunki uczestnictwa w Programie:

  1. Beneficjentem Programu może być osoba, która spełnia następujące warunki:

a) posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

b) posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;

c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

d) złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;

e) złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

  1. Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy, ma charakter degresywny i wynosi:

a) od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

b) od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

c) od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

  1. Warunki dofinansowania:

a) dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu;

b) maksymalna wysokość dofinansowania miesięcznego kosztu wynajęcia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności zależy od:

- lokalizacji przedmiotu dofinansowania, w trzech poziomach zróżnicowania: miasto wojewódzkie, gminy sąsiadujące bezpośrednio z miastem wojewódzkim, pozostałe gminy                w danym województwie;

- aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał i dla Świnoujścia w I kwartale 2023r. wynosi 4.051,00zł;

- sposobu poruszania się (zróżnicowanie dla osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego oraz pozostałych osób):

  • dla osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego – 38% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał i dla Świnoujścia w I kwartale 2023r. wynosi 1.539,38zł,
  • dla osoby poruszającej się bez pomocy wózka inwalidzkiego – 28% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującą na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał i dla Świnoujścia w I kwartale 2023r. wynosi 1.134,28zł,

c) w okresie od 1 do 12 miesiąca objętego dofinansowaniem wnioskodawca nie jest zobowiązany do informowania realizatora Programu o zmianie lub utracie zatrudnienia.;

d) warunkiem udzielenia dofinansowania od 13 do 36 miesiąca jest złożenie oświadczenia o  zatrudnieniu. Wnioskodawca jest zobowiązany do poinformowania realizatora Programu o każdorazowej zmianie lub utracie zatrudnienia;

e) w okresie od 13 do 36 miesiąca przerwa w okresie zatrudnienia może trwać maksymalnie 2 miesiące, jeżeli wnioskodawca nie wykaże aktywnego poszukiwania pracy. W przypadku aktywnego poszukiwania pracy okres ten może trwać maksymalnie 6 miesięcy;

f) w okresie od 13 do 36 miesiąca łączny czas trwania przerw w okresie zatrudnienia może trwać maksymalnie 6 miesięcy;

g) w przypadku zmiany warunków umowy najmu wnioskodawca jest zobowiązany do bezzwłocznego przedstawienia nowej umowy najmu, celem zawarcia aneksu do umowy z realizatorem Programu.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie SOW https://sow.pfron.org.pl/  do dnia 31 grudnia 2023r.

Szczegółowych informacji na temat programu udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, ul. Dąbrowskiego 4, parter, pokój 5, tel. 91 322 54 82.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta umieszczoną na stronie PFRON: www.pfron.org.pl