Usługi opiekuńcze świadczone w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Pomocy (DDP).

Podstawa prawna:
Art. 51 ust. 1, 2, 4, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. u. z 2016r., poz. 930 ze zmianami), § 1 uchwały Nr LXV/537/2010 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy.
Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Pomocy (DDP).

Podmiotem prowadzącym ośrodki wsparcia w Świnoujściu:

    • - Dzienny Dom Pomocy przy ul. Piłsudskiego 11,

jest Fundacja Samotnym w Tłumie z siedzibą w Świnoujściu. Telefon do kontaktu – 91 350 86 11.

Podstawą wydania decyzji w sprawie przyznania usług opiekuńczych w DDP jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz załączenie wymaganych dokumentów tj.:

  1. wniosek złożony przez zainteresowanego o przyznanie usług opiekuńczych w ośrodku wsparcia;
  2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób w wieku produkcyjnym, które z uwagi na chorobę lub niepełnosprawność chcą korzystać z usług opiekuńczych w DDP;
  3. udokumentowany dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny (w przypadku prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego), zaświadczenia o zarobkach netto wszystkich członków rodziny wraz z zasiłkami rodzinnymi i pielęgnacyjnymi, decyzja o dodatku mieszkaniowym, odcinki rent, emerytur z miesiąca poprzedzającego wydanie decyzji na pobyt w DDP;
  4. oświadczenie o stanie majątkowym;
  5. zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

Odpłatność za usługi opiekuńcze w DDP
ustalana jest zgodnie z § 1 uchwały Nr LXV/537/2010 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy - na podstawie dochodu osoby zainteresowanej lub jej rodziny (w przypadku prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego).

Opłaty:
Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

Decyzję administracyjną wydaje się w formie pisemnej, bez zbędnej zwłoki, w oparciu o zgromadzoną dokumentację. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca (ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zmianami).

Tryb odwoławczy:
Od decyzji administracyjnej stronie przysługuje odwołanie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.