Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej

w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Świnoujściu ul. Dąbrowskiego 4 72-600 Świnoujście Tel. 91 322 54 81, 91 322 54 77

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej działa na podstawie następujących przepisów:

 1. ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej,
 2. rozporządzenie MPIPS z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc domową oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.

W zakresie interwencyjnym Ośrodek Wsparcia zapewnia:

 • - schronienie ofiarom przemocy domowej bez skierowania i bez względu na dochód, na okres do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary przemocy domowej,
 • - ochronę ofiar przemocy domowej przed osobą stosującą przemoc domową,
 • - udzielanie natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej i wsparcia,
 • - rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy domowej i opracowanie planu pomocy,
 • - wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej związanej z występowaniem przemocy domowej.

W zakresie potrzeb bytowych Ośrodek zapewnia 10 miejsc noclegowych:

 • - całodobowy okresowy pobyt
 • - pomieszczenia do spania
 • - wspólne pomieszczenie do pobytu dziennego,
 • - miejsca do zabawy,
 • - pomieszczenie do nauki,
 • - łazienki,
 • - kuchnię,
 • - pomieszczenie do prania i suszenia,
 • - wyżywienie, odzież i obuwie,
 • - środki higieny osobistej i środków czystości.

W zakresie terapeutyczno – wspomagającym:

 • - opracowanie diagnozy rodziny i indywidualnego planu pomocy ofierze przemocy domowej uwzględniającego: potrzeby, cele, metody i czas pomocy,
 • - udzielanie poradnictwa: medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego,
 • - prowadzenie grup wsparcia i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy domowej,
 • - prowadzenie indywidualnej terapii ukierunkowanej na wsparcie ofiary przemocy domowej oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc domową,
 • - zapewnienie dostępu do pomocy medycznej,
 • - przeprowadzenie diagnozy sytuacji dzieci i udzielanie im wsparcia psychologicznego oraz specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej i terapeutycznej,
 • - udzielanie konsultacji wychowawczych.

W celu dostosowania zakresu pomocy do sytuacji oraz potrzeb ofiar przemocy domowej specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy domowej współpracuje z innymi instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy domowej, prowadzi działania monitorujące i ewaluacyjne efektów swojej działalności.

Działania profilaktyczne Profilaktyka kładzie nacisk na możliwość ochrony ludzi przed zjawiskami zagrażającymi ich życiu, zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi stosunków społecznych. Pozwala przedsięwziąć środki ostrożności na ograniczenie rozwoju i zmniejszenie występowania zjawisk uznawanych za niepożądane i dolegliwe społecznie. Skuteczne działania profilaktyczne SOWOPR-u, uzależnione są od nawiązania współpracy różnych instytucji i organów lokalnych.

Jedną z takich form działań profilaktycznych jest stała współpraca dyrektorów i pedagogów szkolnych ze specjalistami i pracownikami Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej w Świnoujściu, która rozpoczęła się od 2009 roku i trwa do dnia dzisiejszego. Kolejną formą zwrócenia uwagi na zjawisko przemocy w społeczeństwie jest organizowanie od 2009 roku Kampanii ,,Białej Wstążki ” dla mieszkańców Świnoujścia.

Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy domowej Grupa daje wsparcie, stwarza możliwości wspólnego analizowania sytuacji każdej z osób uczestniczących w niej. Pozwala dzielić się z innymi problemami i rozterkami życia codziennego, oraz doświadczeniem życiowym. Pomaga każdemu z jej członków zaobserwować to, na co w życiu ma wpływ i co można zmienić od tego czego zmienić się nie da. Zwraca uwagę na własne sukcesy i osiągnięcia. Spotkania odbywają się co dwa tygodnie. Praca w tym zakresie ma na celu przywrócenie ofiarom przemocy równowagi emocjonalnej oraz odzyskanie poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa. Ośrodek oferuję pomoc na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim pozwala na odizolowanie od sprawcy, zwłaszcza jeżeli jest zagrożone zdrowie i życie osoby. Oferuje także pomoc psychologiczną, prawną oraz socjalną. To właśnie tutaj osoba doznająca przemocy otrzymuje wzmocnienie i wsparcie. Tu dowiaduje się, iż jest kimś wyjątkowym i kimś wartościowym. Specjaliści pracują nad odzyskaniem poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości. Tego typu Ośrodki są jedyną oazą spokoju, gdzie na nowo człowiek odnajduje samego siebie. Wiele ofiar przemocy powraca do swoich oprawców, gdyż specjaliści nie mogą podejmować za kogoś decyzji – to podstawowa zasada w tej pracy. W naszym podejściu do klienta główny nacisk kładziemy na szukanie i budowanie najlepszych rozwiązań i w zależności od sytuacji w jakiej obecnie się znajduje. To, co według nas jest najlepszym rozwiązaniem, nie musi być tak widziane przez osobę doznająca przemocy. Pomagamy wszystkim chcącym coś zmienić w swoim życiu.