Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w ośrodku wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy (ŚDS).

Podstawa prawna:
Art. 51 - 51b, art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r., poz. 930 ze zmianami), § 7 ust. 1, 6, 7 i 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010r. Nr 238, poz. 1586).

Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w ośrodku wsparcia Środowiskowym Domu Samopomocy może być przyznana osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

W Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu, udziela się pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym i intelektualnym, które mają trudności w życiu codziennym, tj. wymagają wsparcia niezbędnego do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych w ŚDS:
W zależności od potrzeb klientów (wynikających z rodzaju schorzenia) specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone w następującym zakresie:

 1. usprawnienia do funkcjonowania w społeczeństwie (w tym: trening umiejętności społecznych, wspomaganie rozwoju psychoruchowego, motywowanie do aktywności, motywowanie do leczenia i rehabilitacji, inne działania w zależności od potrzeb);
 2. pielęgnacji (w tym: pomoc w utrzymaniu higieny, ubieraniu, załatwianiu potrzeb fizjologicznych);
 3. rehabilitacji fizycznej (w tym: ćwiczenia ruchowe usprawniające, spacery, pomoc w dotarciu do ośrodka wsparcia);
 4. wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego (w tym: wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, praca z dzieckiem oraz współpraca z rodzicami lub opiekunami.

Zasady korzystania z usług ŚDS
Podstawą wydania decyzji w sprawie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w ŚDS jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o wymienioną pomoc oraz załączenie wymaganych dokumentów tj.:

 1. pisemny wniosek, złożony przez osobę zainteresowaną ( lub jej przedstawiciela ustawowego, albo innej osoby za zgodą wnioskodawcy) o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych w ośrodku wsparcia;
 2. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych;
 3. zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie;
 4. orzeczenie o niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada, dokumenty potwierdzające niepełnosprawność lub chorobę:
 5. zaświadczenie o dochodach netto (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) - w celu ustalenia odpłatności za pobyt w ŚDS;


Opłaty:
Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:
Decyzję administracyjną wydaje się w formie pisemnej, bez zbędnej zwłoki, w oparciu o zgromadzoną dokumentację. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca (ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zmianami).


Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze w ŚDS.

Zgodnie z art. 51b ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2014r. o pomocy społecznej (Dz. u. z 2016r., poz. 930 ze zmianami) odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 250% odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 powołanej ustawy o pomocy społecznej.

Zadania Środowiskowego Domu Samopomocy:

 1. zapewnianie uczestnikom dziennego pobytu i opieki oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych i zdrowotnych,
 2. udzielanie opieki pielęgniarsko – medycznej,
 3. zapewnianie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi,
 4. realizowanie programu rehabilitacji społecznej (m.in. aktywizacja, treningi umiejętności społecznych),
 5. umożliwianie udziału w rehabilitacji, terapii zajęciowej, logoterapii i psychoterapii,
 6. rozwijanie zainteresowań, umożliwianie rozwoju kulturalnego i osobowościowego uczestników,
 7. działanie służące integracji uczestników ze społeczeństwem,
 8. dbanie o higieniczne i bezpieczne warunki pobytu,
 9. prowadzenie specjalistycznej pracy socjalnej i terapeutycznej rozwijającej samodzielność osób oraz wzmacnianie ich integracji ze środowiskiem,
 10. prowadzenie poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego, psychiatrycznego, socjalnego,
 11. wypracowanie i wdrażanie nowych metod pracy z rodziną, w której funkcjonuje osoba z zaburzeniami psychicznymi,
 12. zapewnianie posiłków w trakcie pobytu w Domu.

Stosowane formy pracy opiekuńczo – terapeutyczno – rehabilitacyjne:

 1. muzykoterapia - zabawy muzyczno – rytmiczne oraz zabawy ruchowe przy muzyce, piosenki i pląsy, aktywne słuchanie muzyki, projekty choreograficzne tańców, muzykowanie na instrumentach,
 2. terapia logopedyczna polegająca na systematycznym i ukierunkowanym rozwoju mowy, korygowaniu wymowy,
 3. terapia pedagogiczna,
 4. rehabilitacja ruchowa,
 5. zajęcia rekreacyjno – kulturalne,
 6. terapia zajęciowa odbywająca się w pracowni plastycznej, technicznej, ceramicznej.


Tryb odwoławczy:
Od decyzji administracyjnej stronie przysługuje odwołanie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.