„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”

Dostępne mieszkanie

Przypominamy, że trwa nabór wniosków w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Dostępne mieszkanie. Głównym celem programu jest wzrost niezależności osób z niepełnosprawnością oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych.

Program realizowany będzie w latach 2022-2025 i kierowany jest do osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Warunki uczestnictwa w Programie:

 1. Beneficjentem Programu może być osoba, która spełnia następujące warunki:
 1. posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
 2. złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
 3. złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 4. w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:

 1. oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;
 2. orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

 

 1. Formy i warunki udzielenia dofinansowania:
 1. dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem;
 2. wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego i dla Świnoujścia w I kwartale 2023r. wynosi 60.765,00zł.

Warunki rozliczenia przyznanych środków finansowych:

 1. udokumentowanie różnicy, poprzez przedstawienie umowy sprzedaży mieszkania niedostępnego oraz umowy zakupu mieszkania bez barier architektonicznych lub umowy zamiany tych mieszkań;
 2. złożenie oświadczenia, iż mieszkanie uzyskane w wyniku transakcji, o której mowa w pkt 1, spełnia kryterium braku barier architektonicznych dla beneficjenta.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie SOW https://sow.pfron.org.pl/  do dnia 31 grudnia 2024r.

Szczegółowych informacji na temat programu udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, ul. Dąbrowskiego 4, parter, pokój 5, tel. 91 322 54 82.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Dostępne mieszkanie umieszczoną na stronie PFRON: www.pfron.org.pl

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”

Mieszkanie dla absolwenta

Przypominamy, że trwa nabór wniosków w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta. Głównym celem programu jest wzrost niezależności osób z niepełnosprawnością oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności.

Program realizowany będzie w latach 2022-2026 i kierowany jest do osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Warunki uczestnictwa w Programie:

 1. Beneficjentem Programu może być osoba, która spełnia następujące warunki:

a) posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

b) posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;

c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

d) złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;

e) złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

 1. Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy, ma charakter degresywny i wynosi:

a) od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

b) od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

c) od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

 1. Warunki dofinansowania:

a) dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu;

a) maksymalna wysokość dofinansowania miesięcznego kosztu wynajęcia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności zależy od:

- lokalizacji przedmiotu dofinansowania, w trzech poziomach zróżnicowania: miasto wojewódzkie, gminy sąsiadujące bezpośrednio z miastem wojewódzkim, pozostałe gminy w danym województwie;

- aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał i dla Świnoujścia w I kwartale 2023r. wynosi 4.051,00zł;

- sposobu poruszania się (zróżnicowanie dla osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego oraz pozostałych osób):

 • dla osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego – 38% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał i dla Świnoujścia w I kwartale 2023r. wynosi 1.539,38zł,
 • dla osoby poruszającej się bez pomocy wózka inwalidzkiego – 28% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującą na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał i dla Świnoujścia w I kwartale 2023r. wynosi 1.134,28zł,

c) w okresie od 1 do 12 miesiąca objętego dofinansowaniem wnioskodawca nie jest zobowiązany do informowania realizatora Programu o zmianie lub utracie zatrudnienia.;

d) warunkiem udzielenia dofinansowania od 13 do 36 miesiąca jest złożenie oświadczenia o  zatrudnieniu. Wnioskodawca jest zobowiązany do poinformowania realizatora Programu o każdorazowej zmianie lub utracie zatrudnienia;

e) w okresie od 13 do 36 miesiąca przerwa w okresie zatrudnienia może trwać maksymalnie 2 miesiące, jeżeli wnioskodawca nie wykaże aktywnego poszukiwania pracy. W przypadku aktywnego poszukiwania pracy okres ten może trwać maksymalnie 6 miesięcy;

f) w okresie od 13 do 36 miesiąca łączny czas trwania przerw w okresie zatrudnienia może trwać maksymalnie 6 miesięcy;

g) w przypadku zmiany warunków umowy najmu wnioskodawca jest zobowiązany do bezzwłocznego przedstawienia nowej umowy najmu, celem zawarcia aneksu do umowy z realizatorem Programu.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie SOW https://sow.pfron.org.pl/  do dnia 31 grudnia 2023r.

Szczegółowych informacji na temat programu udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, ul. Dąbrowskiego 4, parter, pokój 5, tel. 91 322 54 82.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta umieszczoną na stronie PFRON: www.pfron.org.pl

Dnia 28 lipca 2023r. Dyrektor i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu mieli okazję promować rodzicielstwo zastępcze podczas I Rodzinnego Pikniku Integracyjnego, zorganizowanego przez Zakład Opieki Długoterminowej FREGATA. Pierwsza z zamierzonego cyklu imprez udała się organizatorom znakomicie. Były tańce, śpiewy, konkursy i animacje a także pyszny poczęstunek. Relację z imprezy można obejrzeć tutaj: https://www.zachodniopomorska.tv/artykul/10292,piknik-integracyjny-w-zod-fregata.

Po informacje o rodzicielstwie zastępczym zapraszamy do MOPR przy ulicy Dąbrowskiego 4, do Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego (pok. 107 I piętro, pok. 209 II piętro). Zapraszamy też do polubienia nas na facebooku: https://www.facebook.com/rodzicielstwozastepcze.

Oto, jakie piękne podziękowania otrzymaliśmy od ZOD FREGATA

Drogi Czytelniku,

w informacji z marca 2023r. dowiedziałeś się, jak szeroki wachlarz wsparcia czeka na każdego przyszłego rodzica zastępczego w mieście Świnoujście. Dziś skupimy się na bliższym poznaniu koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jako osoby niosącej wsparcie i dbającej o bezpieczeństwo umieszczonych w rodzinach zastępczych dzieci.  

Koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej może zostać osoba spełniająca między innymi warunki: wykształcenia wyższego kierunkowego (pedagogika, socjologia, psychologa, praca socjalna, nauki o rodzinie), niekaralności oraz taka, która nie była i nie jest pozbawiona władzy rodzicielskiej i która nie ma władzy rodzicielskiej ograniczonej lub zawieszonej.

Opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej jest obejmowana każda nowopowstała rodzina zastępcza lub rodzinny dom dziecka, a w razie gdy nie jest to możliwe – funkcję koordynatora pełni organizator rodzinnej pieczy zastępczej.

Wśród zadań, które należą do koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy wymienić:

 • udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej – co można wytłumaczyć jako wsparcie we właściwym sprawowaniu roli rodzica zastępczego, szczególnie w zakresie opieki i wychowania nad powierzonym rodzinie dzieckiem,
 • przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny - we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku – dokument ten służy ustaleniu głównych i szczegółowych celów pracy z dzieckiem oraz przybliżonych terminów ich realizacji,
 • pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu – jak pokazuje praktyka, wymiana doświadczeń wśród rodzin zastępczych, sprzyja obniżeniu napięcia związanego z pełnioną rolą i przeciwdziała wypaleniu zawodowemu rodzin,
 • zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej – co jest szczególnie ważne dla rodziców zastępczych, którzy mają mniejszą orientację w systemie pomocowym i systemie ochrony zdrowia, a którzy dla dobra dziecka powinni korzystać z dostępnych form wsparcia,
 • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających – tj. uczestniczenie w procedurze adopcyjnej, na etapie sprzed zgłoszenia dziecka ośrodkowi adopcyjnemu,
 • udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej – co dotyczy zarówno osób opuszczających pieczę zastępczą i usamodzielniających się, jak i tych, pozostających w dotychczasowych rodzinach po uzyskaniu pełnoletniości.

Drogi Czytelniku, jak wynika z praktyki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, zakres wsparcia oferowanego rodzicom zastępczym przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wykracza poza to, co postanowił ustawodawca. Jak w codziennym życiu każdego z nas, tak w rodzinnej pieczy zastępczej pojawiają się sytuacje nowe, trudne i skomplikowane. Staramy się nie zostawiać naszych rodzin samych z żadnym problemem, w którym jesteśmy w stanie pomoc lub pokierować ku rozwiązaniu.

Więź, jaka rodzi się pomiędzy rodzicami zastępczymi a koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, choć ma formalny charakter, to często z uwagi na długość jej trwania czy wspólne przejścia, jest bliska i serdeczna. Najpiękniejszym zaś momentem pracy koordynatora jest obserwowanie, jak pełnoletni wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej stają się ludźmi dorosłymi, odpowiedzialnymi i samodzielnymi. Z przyjemnością też obserwujemy, jak dorośli wychowankowie i rodzice zastępczy podtrzymują więzi długo po ustaniu pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Jeśli temat Cię zainteresował, zapraszam do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu (ul. Dąbrowskiego 4, pokój 107 I piętro, pokój 209 II piętro, tel. 91 322 54 96, 91 322 54 83) – CAŁY CZAS POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH ?

Wypatruj też kolejnych informacji od nas. Co kwartał razem będziemy się zagłębiać w tematykę rodzicielstwa zastępczego. Następnym razem przyjrzymy się bliżej pomocy finansowej, na jaką może liczyć rodzic zastępczy.