Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu uprzejmie informuje, iż w dniu 30 listopada 2021r. upływa termin na składanie wniosków w ramach realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Zajęcia klubowe w WTZ” adresowanego do podmiotów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Celem programu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Adresatami programu są podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Beneficjentami programu są:

  1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
  2. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

W Świnoujściu Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzi Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i mieści się przy ul. Basztowej 11.

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach ww. programu należy złożyć w Miejski Ośrodku Pomocy Rodzinie w Świnoujściu do dnia 30 listopada 2021r. (dotyczy zajęć klubowych, które zostaną uruchomione i prowadzone od dnia 01 lutego 2022r. do dnia 31 stycznia 2023r.)

W roku 2021, tak jak w latach poprzednich, zgodnie z uchwałą nr XLVII/382/2021 Rady Miasta Świnoujście z dnia 27 maja 2021r. w sprawie zasad udzielania świadczenia pieniężnego „Bon Wyspiarza Seniora”, realizowana była przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu wypłata świadczenia finansowanego ze środków własnych gminy na podstawie art. 22b ustawy o świadczeniach rodzinnych.

To jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł, dedykowane było mieszkańcom Świnoujścia, którzy w roku 2021r. kończyli 65 lub więcej lat oraz w dniu składania wniosku stale zamieszkiwali na terenie Gminy Miasto Świnoujście przez co najmniej 12 miesięcy. Mieszkańcy Świnoujścia nie posiadający zameldowania w naszym mieście obowiązani byli do dołączenia do wniosku dokumentów potwierdzających fakt stałego zamieszkiwania na terenie Świnoujścia od co najmniej roku.

Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia „Bon Wyspiarza Seniora” można było składać w okresie od 1 lipca do 30 września 2021r. W tym celu wyznaczonych zostało, tak jak w zeszłym roku, 8 punktów, w których znajdowały się oznakowane pojemniki podawcze:

1) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Dąbrowskiego 4,
2) Urząd Miasta – SOI, ul. Wojska Polskiego 1/5,
3) Galeria ART, ul. Wojska Polskiego 1-2,
4) Informacja Turystyczna, Plac Słowiański 6/1,
5) Pogotowie Techniczne Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Słowianin”, ul. Matejki 38a,
6) MDK – Filia Nr 1 Przytór, ul. Zalewowa 40,
7) MDK – Filia Nr 2 Warszów, ul. Sosnowa 18,
8) MDK – Filia Nr 3 Karsibór, ul. 1 Maja 40.

Wnioski o przyznanie świadczenia „Bon Wyspiarza Seniora” z pojemników podawczych były regularnie odbierane przez pracowników MOPR. Następnie, były one niezwłocznie rejestrowane oraz weryfikowane. W przypadku spełnienia obu kryteriów tj. wymaganego wieku i zamieszkiwania w Świnoujściu co najmniej od 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku, świadczenie było przyznawane i wypłacane przelewem na numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym. Jeżeli wniosek był nieprawidłowo wypełniony lub nie dołączono do wniosku wymaganych dodatkowych dokumentów, do wnioskodawcy wysyłane było wezwanie o jego uzupełnienie. W sytuacji niezastosowania się do wezwania lub złożenia wniosku po terminie, wniosek pozostawiany był bez rozpatrzenia. Termin wypłaty świadczenia, zgodnie z postanowieniem zawartym w uchwale, ustalony został na 3 miesiące od pozytywnej weryfikacji uprawnień do świadczenia.

W tym roku złożono łącznie 8.463 wniosków o przyznanie tego jednorazowego świadczenia. W lipcu br. złożonych zostało 7.258 wniosków, w sierpniu br. 848 wniosków, we wrześniu br. 353 wnioski, w październiku br. 4 wnioski. Nie wszystkie wnioski były poprawnie wypełnione, a do części brakowało dokumentów potwierdzających fakt zamieszkiwania osoby na terenie Gminy Miasto Świnoujście. Z wnioskodawcami, którzy podali we wniosku numer telefonu, pracownicy MOPR kontaktowali się telefonicznie podczas weryfikacji wniosku. Jednak do 78 wnioskodawców konieczne było wysłanie wezwań z wyznaczonym terminem nie krótszym niż 7 dni na uzupełnienie bądź poprawienie wniosku.

Znacząca większość wniosków została pozytywnie rozpatrzona. Negatywnie zweryfikowano 36 wniosków ze względu na wiek wnioskodawcy - poniżej 65 lat, 7 wniosków ze względu na zamieszkiwanie w innej miejscowości, 4 wnioski złożone zostały po terminie, a 22 pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu nieuzupełnienia wniosku. Ponadto, 34 świadczenia nie zostały wypłacone z powodu śmierci osób uprawnionych.

Do dnia 18 października br. wypłacono 8.357 świadczeń na łączną kwotę 2.507.100 zł. Obecnie, 5 wniosków oczekuje jeszcze na uzupełnienie przez wnioskodawców i rozpatrzenie.

Realizacja tegorocznej uchwały Rady Miasta Świnoujście w sprawie zasad udzielania świadczenia pieniężnego „Bon Wyspiarza Seniora” przebiegała sprawnie, bez opóźnień i z dużym zaangażowaniem pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

 

Świnoujście, 20.10.2021r.

KD.210.17.2021

 

INFORMACJA

z dnia 18 października 2021r.

o wyniku naboru kandydatów na  kierownicze stanowisko urzędnicze

 

  1. Nazwa i adres jednostki

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Dąbrowskiego 4
72-600 Świnoujście.

  1. Określenie kierowniczego stanowiska urzędniczego

Kierownik Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego.

Na stanowisko nie wpłynęła  w terminie żadna oferta.