Świnoujście, 13.09.2021 r.

 

             Informujmy Państwa, iż Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras z Lublina, w sierpniu 2021 roku zorganizowało 10 dniową kolonię dla dzieci w wieku szkolnym w podhalańskiej wsi Małe Ciche  położonej w województwie  małopolskim, w powiecie tatrzańskim, w gminie Poronin. Kolonia w całości sfinansowana była przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Z wyjazdu wakacyjnego skorzystało 10 dzieci z terenu miasta Świnoujście. Uczestnicy kolonii przebywali w ośrodku wypoczynkowym ”Jaskółka”, malowniczo położonym niedaleko górskiego potoku. Program kolonii obejmował miedzy innymi górskie wycieczki, poznawanie szlaków turystycznych oraz zwiedzanie Zakopanego i okolic. W czasie wolnym dzieci aktywnie uczestniczyły w grach i zabawach, konkursach, zajęciach plastycznych, artystycznych i sportowych.

Wyjazd spotkał się z dużym zadowoleniem, o czym świadczyły pozytywne opinie rodziców oraz dzieci, które poznały ciekawe miejsca oraz zawarły nowe przyjaźnie z rówieśnikami z innych miejscowości.

Życzymy dzieciom, aby w tym pozytywnym nastroju rozpoczęły nowy rok szkolny. Sukcesów w nauce  !!!

„ŚWIADCZENIA NA OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022”

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu przyjmują wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków rodzinnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych na nowy okres zasiłkowy 2021/2022.

Druki wniosków dostępne są na stronie https://www.mopr.swinoujscie.pl/dokumenty-do-pobrania.html#131-wnioski-dzial-swiadczen-rodzinnych oraz w siedzibie MOPR przy ul. Dąbrowskiego 4 (na korytarzu II-go piętra).

Wnioski są przyjmowane w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, przy ul. Dąbrowskiego 4 w dni powszednie w godzinach 8:00 – 15:00 w następujących pokojach:

- zasiłki rodzinne i specjalny zasiłek opiekuńczy – pok. 216, nr tel. 91 32 25 480,

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – pok. 218, nr tel. 91 32 25 465.

Terminy rozpatrywania wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń i ich wypłaty są zależne od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami i tak:

  1. świadczenie z funduszu alimentacyjnego

- wnioski z lipca i sierpnia 2021r. – do dnia 31 października 2021r.,

- wnioski z września 2021r. – do dnia 30 listopada 2021r.,

- wnioski z października 2021r. – do dnia 31 grudnia 2021r.,

- wnioski z listopada 2021r. – do dnia 31 stycznia 2022r.,

- wnioski z grudnia 2021r. i stycznia 2022r. – do dnia 28 lutego 2022r.

  1. zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy

- wnioski z lipca i sierpnia 2021r. – do dnia 30 listopada 2021r.,

- wnioski z września i października 2021r. – do dnia 31 grudnia 2021r.,

- wnioski z listopada i grudnia 2021r. – do dnia 28 lutego 2022r.

 

Wypłaty wszystkich przyznanych świadczeń za dany miesiąc realizowane są do końca tego miesiąca.

Zachęcamy Państwa do składania e-wniosków za pomocą portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - empatia.mrpips.gov.pl .

Ogłoszenie

na składanie ofert na realizację programu psychologiczno - terapeutycznego

dla osób stosujących przemoc.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu zaprasza do składania ofert  na prowadzenie programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących zachowania przemocowe.

Kwalifikacje osób składających oferty muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno edukacyjne ( Dz. U.  z 2011 r. Nr 50, poz. 259 ).

Program psychologiczno – terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest kontynuacją programu korekcyjno – edukacyjnego i ma na celu utrwalenie dokonanej zmiany  postaw i zachowań nabytych w trakcie wspomnianego programu.

W ofercie należy wskazać jednoznacznie, czy program jest realizowany w wymiarze godzin zegarowych czy dydaktycznych. Zajęcia powinny być prowadzone w formie spotkań indywidualnych i sesji grupowych ( w tym minimum 3 spotkanie indywidualne z każdym uczestnikiem programu). Ogólna liczba godzin programu nie może być mniejsza niż 55 godzin. Przerwy pomiędzy zajęciami nie mogą być dłuższe niż jeden tydzień. Grupa powinna liczyć nie mniej niż 6 osób.

Realizator programu zobowiązany jest określić w ofercie:

- miejsce realizacji zajęć inne niż Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu;

- łączny czas trwania programu ze wskazaniem liczby godzin do zrealizowania z

  podziałem na sesje grupowe i indywidualne;

- harmonogram zajęć;

- częstotliwość spotkań;

- bloki tematyczne;

- liczbę uczestników;

- formy i metody pracy;

- rodzaj prowadzonej dokumentacji, w tym m. in.  lista obecności, kontrakt, ewidencja zajęć,  

  sprawozdanie z realizacji programu;

- sposób przeprowadzenia ewaluacji ( np. ankieta );

- sposób monitorowania efektów przeprowadzonych oddziaływań.

Oferty należy składać w terminie do dnia 16 sierpnia 2021 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, ul. Dąbrowskiego 4, III piętro, pokój 314, do godziny 15.00.

Dodatkowe informacje udziela w godzinach 08.00 – 15.00 Pani Agnieszka Zygarlicka – kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Dąbrowskiego 4, pok. 202, Tel. 91 322-54 -81.

Program będzie realizowany po zebraniu odpowiedniej       

liczby uczestników.