Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w życiu zawodowym, społecznym i dostępie do edukacji.

W 2021 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Module I:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie:

Moduł I: 1 marca 2021r. – 31 sierpnia 2021r.

Moduł II: 1 marca 2021r. - 31 marca 2021r. (dla wniosków dotyczących roku  akademickiego 2020/2021),

1 września 2021r. - dnia 10 października 2021r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022)

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej i papierowej:

Złożenie wniosku w formie elektronicznej:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował specjalną ogólnopolską platformę, za pośrednictwem której m. in. można złożyć wniosek o wsparcie w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Konto do przesyłania dokumentów można założyć na portalu
 https://sow.pfron.org.pl/

Informacje oraz wideoporadnik dotyczący profilu zaufanego można znaleźć pod adresem:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/filmy/film-informacyjny-jak-zalozyc-profil-zaufany/index.html

Pełną informację na temat rejestracji, funkcjonowania systemu oraz wideo poradniki dotyczące zakładania konta oraz wypełniania i wysyłania wniosków można znaleźć na stronie PFRON :

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/

W przypadku wątpliwości oraz pytań PFRON uruchomił również specjalną infolinię dla osób korzystających z systemu: tel. 800 889 777 (połączenie bezpłatne) w godzinach 9-17.

Złożenie wniosku w formie papierowej:

Wnioski należy składać w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie  w Świnoujściu 
ul. Dąbrowskiego 4 72-600 Świnoujście 
pokój nr 5 – parter lub sekretariat pokój 314 – III piętro

Wnioski do pobrania Moduł I

Wnioski do pobrania Moduł II

Szczegółowe informacje na temat programu „Aktywny samorząd” dostępne są na stronie internetowej PFRON :

www.pfron.org.pl

Świnoujście, 26.02.2021 r.

WSPARCIE, NA KTÓRE MOGĄ LICZYĆ MIESZKAŃCY ŚWINOUJŚCIA
Z MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W ŚWINOUJŚCIU.

1. Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku
lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku
lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Maksymalna kwota zasiłku stałego to 645 zł

Kryteria dochodowe:

- dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701 zł

- dla osoby w rodzinie 528 zł.

2. Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.


3. Zasiłek celowy

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty
w wyniku zdarzenia losowego, wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej niezależnie
od dochodu.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

1) specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi,

2) zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.


5.Poradnictwo specjalistyczne,w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia
w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.
Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach
z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.
Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.
Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

6. Interwencja kryzysowa

Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.
W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb - poradnictwa socjalnego lub prawnego,
w sytuacjach uzasadnionych - schronienia do 3 miesięcy.

Dla osób przebywających na kwarantannie z powodu koronawirusa uruchomiono infolinię pod nr tel. 91 3225488, 91 3225486, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00. Pod tym numerem można uzyskać  pomoc psychologiczną.


7. Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania,jeżeli jest tego pozbawiona.

8. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego
w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.
Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku.
Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.


9. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby
ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

10. Świadczenie wychowawcze na każde dziecko do 18 roku życia bez względu na dochód
w kwocie 500 zł miesięcznie.

11. Świadczenia rodzinne po spełnieniu warunków wynikających z kryterium dochodowego:

- zasiłek rodzinny 95,00 zł, 124,00 zł lub 135,00 zł miesięcznie (w zależności od wieku dziecka) oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 1000,00 zł jednorazowo,

- zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł miesięcznie,

- specjalny zasiłek opiekuńczy 620,00 zł miesięcznie,

- świadczenie pielęgnacyjne 1830,00 zł miesięcznie,

- świadczenie rodzicielskie 1000,00 zł miesięcznie.

12. Zasiłek dla opiekuna w kwocie 620 zł miesięcznie.

13. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego po spełnieniu warunków w kwocie do 500 zł miesięcznie.

14. Formy pomocy udzielanej ze środków PFRON osobom niepełnosprawnym (rehabilitacja społeczna)

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki realizacja pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, dot. kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Moduł II – Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi.

15. Pomoc rodzinom zastępczym i usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej,
w szczególności w formie m.in. pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
w rodzinie zastępczej, dodatek wychowawczy, pomoc na kontynuowanie nauki dla osób usamodzielnianych, świadczenie „Dobry Start” dla rodzin zastępczych, środki na zagospodarowanie usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.

16. Pomoc ofiarom przemocy domowej, w szczególności wsparcie specjalistów oraz zapewnienie miejsca w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

17. Program „Wspieraj Seniora” to pomoc osobom powyżej 70 roku życia, którzy nie posiadają rodziny, znajomych lub sąsiadów, którzy wspomogliby ich w robieniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby. Edycja programu 2021 w chwili obecnej trwa do 31 marca 2021 r.

18. Przyznanie prawa do świadczenia zdrowotnego na okres 90 dni.

Od 1 lutego 2021r. można składać w formie elektronicznej wnioski o przyznanie świadczeń wychowawczych za pośrednictwem:

- portalu Empatia,
- portalu PUE ZUS,
- bankowości elektronicznej.

Od 1 kwietnia br. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu będą przyjmować wnioski o przyznanie świadczeń wychowawczych na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 w formie papierowej.

Druki wniosków będą udostępnione w siedzibie MOPR przy ul. Dąbrowskiego 4 (na korytarzu II-go piętra) pod koniec marca br.

Prawidłowo wypełnione wnioski o przyznanie świadczeń wychowawczych na nowy okres świadczeniowy rozpatrywane są według kolejności ich złożenia. Rozpatrywanie kompletnych wniosków oraz wypłaty przyznanych świadczeń są zależne od daty złożenia wniosku i kształtują się następująco:

- wnioski z lutego, marca i kwietnia 2021r. – do dnia 30 czerwca 2021r.,
- wnioski z maja 2021r. – do dnia 31 lipca 2021r.,
- wnioski z czerwca 2021r. – do dnia 31 sierpnia 2021r.,
- wnioski z lipca 2021r. – do dnia 30 września 2021r.,
- wnioski z sierpnia 2021r. – do dnia 31 października 2021r.

Jedynie wnioski złożone do 30 czerwca 2021r. gwarantują ciągłość świadczeń i wypłatę przyznanego świadczenia z wyrównaniem od 1 czerwca br.