Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu informuje, iż od stycznia 2023 r. podwyższone zostało kryterium dochodowe ze 150 % na 200 % kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, umożliwiające udzielenia wsparcia w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Dzięki temu pomoc w ramach Programu mogą otrzymać osoby, których dochód nie przekracza następującej kwoty:

- 1552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

- 1200,00 zł dla osoby w rodzinie.

W związku ze zmianą kryterium podjęta została Uchwała nr LXXIV/573/2023 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenie zasad zwrotu wydatków od osób objętych programem w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 lutego 2023 r. poz. 911).

Zmiana kryterium dochodowego umożliwia szerszy dostęp do pomocy w ramach Programu i wsparcie  dla osób potrzebujących, głównie w postaci opłacenia posiłków dla dzieci w szkołach
i przedszkolach oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zapewnia pomoc osobom i rodzinom o niskich dochodach, w szczególności osobom starszym, niepełnosprawnym, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Ważnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.  W związku z powyższym zachęcamy do składania wniosków o przyznanie pomocy w formie opłacania dzieciom posiłków w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie naszego miasta.  Pomoc w ramach programu udzielana jest po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Program „Posiłek w szkole i w domu”  finansowany  jest  ze  środków  budżetu  państwa oraz  środków własnych Miasta Świnoujście.