W roku 2021, tak jak w latach poprzednich, zgodnie z uchwałą nr XLVII/382/2021 Rady Miasta Świnoujście z dnia 27 maja 2021r. w sprawie zasad udzielania świadczenia pieniężnego „Bon Wyspiarza Seniora”, realizowana była przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu wypłata świadczenia finansowanego ze środków własnych gminy na podstawie art. 22b ustawy o świadczeniach rodzinnych.

To jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł, dedykowane było mieszkańcom Świnoujścia, którzy w roku 2021r. kończyli 65 lub więcej lat oraz w dniu składania wniosku stale zamieszkiwali na terenie Gminy Miasto Świnoujście przez co najmniej 12 miesięcy. Mieszkańcy Świnoujścia nie posiadający zameldowania w naszym mieście obowiązani byli do dołączenia do wniosku dokumentów potwierdzających fakt stałego zamieszkiwania na terenie Świnoujścia od co najmniej roku.

Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia „Bon Wyspiarza Seniora” można było składać w okresie od 1 lipca do 30 września 2021r. W tym celu wyznaczonych zostało, tak jak w zeszłym roku, 8 punktów, w których znajdowały się oznakowane pojemniki podawcze:

1) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Dąbrowskiego 4,
2) Urząd Miasta – SOI, ul. Wojska Polskiego 1/5,
3) Galeria ART, ul. Wojska Polskiego 1-2,
4) Informacja Turystyczna, Plac Słowiański 6/1,
5) Pogotowie Techniczne Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Słowianin”, ul. Matejki 38a,
6) MDK – Filia Nr 1 Przytór, ul. Zalewowa 40,
7) MDK – Filia Nr 2 Warszów, ul. Sosnowa 18,
8) MDK – Filia Nr 3 Karsibór, ul. 1 Maja 40.

Wnioski o przyznanie świadczenia „Bon Wyspiarza Seniora” z pojemników podawczych były regularnie odbierane przez pracowników MOPR. Następnie, były one niezwłocznie rejestrowane oraz weryfikowane. W przypadku spełnienia obu kryteriów tj. wymaganego wieku i zamieszkiwania w Świnoujściu co najmniej od 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku, świadczenie było przyznawane i wypłacane przelewem na numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym. Jeżeli wniosek był nieprawidłowo wypełniony lub nie dołączono do wniosku wymaganych dodatkowych dokumentów, do wnioskodawcy wysyłane było wezwanie o jego uzupełnienie. W sytuacji niezastosowania się do wezwania lub złożenia wniosku po terminie, wniosek pozostawiany był bez rozpatrzenia. Termin wypłaty świadczenia, zgodnie z postanowieniem zawartym w uchwale, ustalony został na 3 miesiące od pozytywnej weryfikacji uprawnień do świadczenia.

W tym roku złożono łącznie 8.463 wniosków o przyznanie tego jednorazowego świadczenia. W lipcu br. złożonych zostało 7.258 wniosków, w sierpniu br. 848 wniosków, we wrześniu br. 353 wnioski, w październiku br. 4 wnioski. Nie wszystkie wnioski były poprawnie wypełnione, a do części brakowało dokumentów potwierdzających fakt zamieszkiwania osoby na terenie Gminy Miasto Świnoujście. Z wnioskodawcami, którzy podali we wniosku numer telefonu, pracownicy MOPR kontaktowali się telefonicznie podczas weryfikacji wniosku. Jednak do 78 wnioskodawców konieczne było wysłanie wezwań z wyznaczonym terminem nie krótszym niż 7 dni na uzupełnienie bądź poprawienie wniosku.

Znacząca większość wniosków została pozytywnie rozpatrzona. Negatywnie zweryfikowano 36 wniosków ze względu na wiek wnioskodawcy - poniżej 65 lat, 7 wniosków ze względu na zamieszkiwanie w innej miejscowości, 4 wnioski złożone zostały po terminie, a 22 pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu nieuzupełnienia wniosku. Ponadto, 34 świadczenia nie zostały wypłacone z powodu śmierci osób uprawnionych.

Do dnia 18 października br. wypłacono 8.357 świadczeń na łączną kwotę 2.507.100 zł. Obecnie, 5 wniosków oczekuje jeszcze na uzupełnienie przez wnioskodawców i rozpatrzenie.

Realizacja tegorocznej uchwały Rady Miasta Świnoujście w sprawie zasad udzielania świadczenia pieniężnego „Bon Wyspiarza Seniora” przebiegała sprawnie, bez opóźnień i z dużym zaangażowaniem pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

 

Świnoujście, 20.10.2021r.

KD.210.17.2021

 

INFORMACJA

z dnia 18 października 2021r.

o wyniku naboru kandydatów na  kierownicze stanowisko urzędnicze

 

  1. Nazwa i adres jednostki

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Dąbrowskiego 4
72-600 Świnoujście.

  1. Określenie kierowniczego stanowiska urzędniczego

Kierownik Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego.

Na stanowisko nie wpłynęła  w terminie żadna oferta.

KD.210.16.2021

 

INFORMACJA

z dnia 15 października 2021r.

o wyniku naboru kandydatów na  stanowisko urzędnicze

 

  1. Nazwa i adres jednostki

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Dąbrowskiego 4
72-600 Świnoujście.

  1. Określenie stanowiska urzędniczego

Inspektor do spraw organizacyjnych.

  1. Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania wybranego kandydata

Pani Patrycja Pysz-Różycka zamieszkała w Wolinie.

  1. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata

Pani Patrycja Pysz –Różycka  spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze kandydatów. Wykazała się wiedzą merytoryczną i dobrym przegotowaniem do rozmowy kwalifikacyjnej. Została pozytywnie oceniona przeze Komisję przeprowadzającą nabór. Sposób prezentacji swojej osoby przez kandydatkę pozwala sądzić, że powierzone obowiązki służbowe będzie wykonywała w sposób sumienny i odpowiedzialny.