Drogi Czytelniku,

w informacjach z marca, czerwca i września 2022r. dowiedziałeś się, czym jest rodzicielstwo zastępcze, jak zostać rodzicem zastępczym oraz, że rodzina zastępcza ma wymiar powołania ale może też być Twoim zawodem. Dziś zapraszam do bliższego przyjrzenia się powinnościom i zadaniom rodzica zastępczego.

Ustawodawca, w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określił szereg zadań rodziców zastępczych, jednocześnie poddając je szerokiemu systemowi wsparcia, o którym bliżej następnym razem. Na pierwszy plan wysuwają się regulacje, określone w art. 4 i 4a ustawy. Mówią one o tym, że należy szczególną wagę przywiązywać do podmiotowości dziecka oraz jego prawa do: wychowania w rodzinie, w tym także w rodzinie zastępczej, jeśli dziecko nie może pozostać w rodzinie biologicznej i nie może zostać umieszczone w rodzinie adopcyjnej, powrotu do rodziny biologicznej,  utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami, z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał takich kontaktów, stabilnego środowiska wychowawczego, kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i przekonań oraz zabawy i wypoczynku, pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia, ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie dziecka, informacji i wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą, odpowiednio do jego wieku i stopnia dojrzałości, ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem, poszanowania tożsamości religijnej i kulturowej, dostępu do informacji dotyczących jego pochodzenia. Wspomniane przepisy stanowią też o obowiązku wysłuchania dziecka i uwzględnienia, w miarę możliwości jego zdania w sprawach dla niego ważnych.

Rolą pieczy zastępczej, a więc i rodziców zastępczych jest uczestniczenie w pracy z rodziną biologiczną dziecka, która ma przygotować tą rodzinę do przejęcia opieki nad dzieckiem a jeśli nie jest to możliwe – uczestnictwo w procedurze zmierzającej do przysposobienia dziecka. Obowiązkiem rodziców zastępczych wychowujących dziecko jest przygotowanie go do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, nauczenie go przezwyciężania trudności życiowych, motywowanie i dbanie o nawiązywanie i podtrzymywanie bliskich , osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami. Ponadto powinnością rodziców zastępczych jest zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno – rekreacyjnych dziecka. 

Działania podejmowane wobec dzieci przez powiat i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej są zawsze jawne dla rodziny zastępczej i najczęściej wymagają jej uczestnictwa czy konsultacji. Należą do nich przede wszystkim:

- ocena sytuacji dziecka, dokonywana co pół roku a w przypadku dzieci poniżej 3 roku życia – co kwartał,

- informowanie Sądu o sytuacji dziecka i jego rodziny – co pół roku,

- ocena funkcjonowania rodziny – po roku i po dwóch latach od ustanowenia rodziny, następnie nie rzadziej niż co trzy lata,

- procedura zgłoszenia dziecka do przysposobienia,

- sporządzanie diagnozy psychofizycznej dziecka,

- współpraca z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

Drogi Czytelniku, jak widzisz, rodzicielstwo zastępcze wymaga kompleksowego dbania o dobro dziecka i współpracy, w przypadku Miasta Świnoujście – z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Świnoujściu Działem Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego. Ale czy jest coś piękniejszego, niż podarowanie domu i wychowanie świadomego, życzliwego i samodzielnego człowieka, który poradzi sobie w życiu właśnie dzięki Wam?

Jeśli temat Cię zainteresował, zapraszam do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu (ul. Dąbrowskiego 4, pokój 107 I piętro, pokój 209 II piętro, tel. 91 322 54 96, 91 322 54 83) – CAŁY CZAS POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH ?

Wypatruj też kolejnych informacji od nas. Co kwartał razem będziemy się zagłębiać w tematykę rodzicielstwa zastępczego. Następnym razem przyjrzymy się rodzajom wsparcia i pomocy, oferowanym rodzinom zastępczym przez powiat i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.