Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2021-2027 (PO PŻ), jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będzie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji finansowej. Pomoc żywnościowa udzielana będzie w postaci ustalonych w ramach „Programu” artykułów spożywczych. Przekazywane będą one bezpłatnie, a dystrybucją zajmą się członkowie Fundacji „Speak Up” z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Bolesława Chrobrego 22, z którą MOPR zawarte ma Porozumienie o współpracy partnerskiej.

Pomoc żywnościową mogą otrzymywać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- 2.056,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1.590,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby/rodziny, które są zainteresowane otrzymaniem żywności z Programu i spełniające powyższe kryterium dochodowe mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu (osobiście lub telefonicznie po numerem telefonu 91 32 25 474) w celu sprawdzenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymania powyższej pomocy.