BON WYSPIARZA SENIORA

UWAGA: NOWE DRUKI ORAZ NOWE ZASADY JEGO PRZYZNANIA

Od 1 lipca 2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu rozpoczyna realizację programu Bon Wyspiarza Seniora.

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł przysługuje osobom spełniającym łącznie następujące warunki:

a) w dniu złożenia wniosku, stale zamieszkują na terenie Gminy Miasto Świnoujście i zamieszkiwały tu stale przez okres co najmniej 36 miesięcy bezpośrednio przed złożeniem wniosku,

b) które w 2023 r. kończą 65 lat albo więcej.

Osoby zamieszkujące na terenie Świnoujścia ale nieposiadające zameldowania zobowiązane są do złożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających fakt zamieszkiwania np. umowę najmu lub użyczenia lokalu, umowę o pracę, dokumenty potwierdzające rozliczanie podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Świnoujściu, korespondencję z instytucją wypłacającą świadczenia, deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Wypłata świadczenia po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku nastąpi na wskazane we wniosku konto. UWAGA: Nie ma możliwości przekazania świadczenia przekazem pocztowym.

Obowiązuje nowy formularz wniosku. Wnioski złożone na formularzach z lat ubiegłych nie będą pozytywnie rozpatrzone.

Podanie numeru telefonu we wniosku ułatwi kontakt w przypadku konieczności wyjaśnienia wątpliwości lub poprawienia wniosku.

Wnioski o przyznanie świadczenia można wrzucać w terminie od 1 lipca 2023 r. do 30 września 2023 r. w 7 miejscach do odpowiednio oznakowanych skrzynek podawczych zlokalizowanych:

- na Lewobrzeżu w:

1) Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, ul. Dąbrowskiego 4,

2) Urzędzie Miasta, ul. Wojska Polskiego 1/5,

3) Informacji Turystycznej, Plac Słowiański 6/1,

4) Pogotowiu Technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Słowianin”, Matejki 38A ,

- na Prawobrzeżu w filiach Miejskiego Domu Kultury:

5) na Warszowie, ul. Sosnowa 18,

6) w Przytorze, ul. Zalewowa 40,

7) w Karsiborze, ul. 1 Maja 40.

Druki wniosków:

- w wersji papierowej dostępne są w miejscach składania wniosków,

- w wersji elektronicznej będzie można pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Urzędu Miasta.