Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Podstawą opracowania Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością jest art. 35a pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016r. poz.1336), w następującym brzmieniu „(…) do zadań powiatu należy opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania
problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

a) rehabilitacji społecznej,
b) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,
c) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.”

Adresatami programu są osoby z niepełnosprawnością oraz ich rodziny z miasta Świnoujście.

Koordynacją Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, którego pracownicy opracowali program we współpracy z przedstawicielami następujących instytucji lub/i organizacji pozarządowych:

- Rady Miasta Świnoujście,
- Urzędu Miasta Świnoujście,
- Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
- Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
- Powiatowego Urzędu Pracy,
- stowarzyszeń działających na rzecz osób z niepełnosprawnością z terenu Miasta Świnoujście,
- a także osobami z niepełnosprawnością i ich opiekunami.

Tekst Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2016 - 2020