W dniu 22 stycznia 2021 roku Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu podpisała „Porozumienie o współpracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób korzystających  z pomocy społecznej” z Aktywa Plus Emilia Kowalska oraz Fundacją Inicjatyw Społeczno
– Gospodarczych Komes z siedzibą w Szczecinie.

Strony „Porozumienia” będą podejmować wspólne działania przy realizacji Projektu „SZOWES - OWES”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. 

Nadrzędnym celem Projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych
i dotkniętych wykluczeniem społecznym m. in. z powodu bezrobocia, w tym długotrwałego bezrobocia, poprzez tworzenie, wsparcie i rozwój prozatrudnieniowych przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej, jako miejsc reintegracji społecznej
i zawodowej uczestników/ uczestniczek.

Do Projektu mogą przystąpić osoby kwalifikujące się, bądź korzystające ze wsparcia pomocy społecznej, osoby dotknięte wykluczeniem społecznym (osoby bezdomne, uzależnione, bądź zwalniane z zakładów karnych), osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnością, osoby niesamodzielne, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa lub pełnoletnie osoby przebywające lub opuszczające pieczę zastępczą.

W ramach Projektu prowadzone będą działania promujące ekonomię społeczną, jako narzędzie do tworzenia miejsc pracy, spotkania informacyjne oraz spotkania animacyjne – mające na celu pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej. Uczestnicy będą mogli również skorzystać z bezpłatnej pomocy doradców biznesowych, zawodowych i innych specjalistów, a także uzyskać dotację w celu utworzenia przedsiębiorstwa społecznego, a tym samym tworzenia miejsc pracy.

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi MOPR– telefonicznie w godzinach 7.30

– 15.30. Numery telefonów do właściwego pracownika socjalnego (według miejsca zamieszkania) dostępne są na naszej stronie internetowej - https:\\www.mopr.swinoujscie.pl. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 913225471.