Dodatek węglowy

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Zatem osoby, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego (np. brykiet lub pelet) mogą składać wnioski o dodatek węglowy.

Dodatek węglowy ma charakter świadczenia socjalnego, dlatego nie będzie on objęty podatkiem dochodowym, ani nie będzie podlegał egzekucji.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000 złotych.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożona dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych, źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (dodatek przyznawany w przypadku gdy główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, lub innym rodzajem biomasy, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem).

Aby otrzymać dodatek węglowy należy złożyć wniosek do 30 listopada 2022 roku.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie przesyłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, istnieje możliwość odebrania informacji o przyznaniu dodatku węglowego od organu do którego został złożony wniosek. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Wnioski można składać:

  • papierowo: pozostawić w pojemniku na dokumenty Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu usytuowanym na parterze budynku przy ulicy Dąbrowskiego 4,
  • elektronicznie: z wykorzystaniem platformy ePUAP - adres skrytki: /MOPR/Skrytka ESP

Druk wniosku i niezbędne informacje można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPR pok. 216, nr tel. 91 32 25 465.

Druk wniosku można również pobrać tutaj: Do pobrania