„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”

Mieszkanie dla absolwenta

Przypominamy, że trwa nabór wniosków w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta. Głównym celem programu jest wzrost niezależności osób z niepełnosprawnością oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności.

Program realizowany będzie w latach 2022-2026 i kierowany jest do osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Warunki uczestnictwa w Programie:

  1. Beneficjentem Programu może być osoba, która spełnia następujące warunki:

a) posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

b) posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;

c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

d) złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;

e) złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

  1. Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy, ma charakter degresywny i wynosi:

a) od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

b) od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

c) od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

  1. Warunki dofinansowania:

a) dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu;

a) maksymalna wysokość dofinansowania miesięcznego kosztu wynajęcia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności zależy od:

- lokalizacji przedmiotu dofinansowania, w trzech poziomach zróżnicowania: miasto wojewódzkie, gminy sąsiadujące bezpośrednio z miastem wojewódzkim, pozostałe gminy w danym województwie;

- aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał i dla Świnoujścia w I kwartale 2023r. wynosi 4.051,00zł;

- sposobu poruszania się (zróżnicowanie dla osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego oraz pozostałych osób):

  • dla osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego – 38% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał i dla Świnoujścia w I kwartale 2023r. wynosi 1.539,38zł,
  • dla osoby poruszającej się bez pomocy wózka inwalidzkiego – 28% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującą na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał i dla Świnoujścia w I kwartale 2023r. wynosi 1.134,28zł,

c) w okresie od 1 do 12 miesiąca objętego dofinansowaniem wnioskodawca nie jest zobowiązany do informowania realizatora Programu o zmianie lub utracie zatrudnienia.;

d) warunkiem udzielenia dofinansowania od 13 do 36 miesiąca jest złożenie oświadczenia o  zatrudnieniu. Wnioskodawca jest zobowiązany do poinformowania realizatora Programu o każdorazowej zmianie lub utracie zatrudnienia;

e) w okresie od 13 do 36 miesiąca przerwa w okresie zatrudnienia może trwać maksymalnie 2 miesiące, jeżeli wnioskodawca nie wykaże aktywnego poszukiwania pracy. W przypadku aktywnego poszukiwania pracy okres ten może trwać maksymalnie 6 miesięcy;

f) w okresie od 13 do 36 miesiąca łączny czas trwania przerw w okresie zatrudnienia może trwać maksymalnie 6 miesięcy;

g) w przypadku zmiany warunków umowy najmu wnioskodawca jest zobowiązany do bezzwłocznego przedstawienia nowej umowy najmu, celem zawarcia aneksu do umowy z realizatorem Programu.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie SOW https://sow.pfron.org.pl/  do dnia 31 grudnia 2023r.

Szczegółowych informacji na temat programu udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, ul. Dąbrowskiego 4, parter, pokój 5, tel. 91 322 54 82.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta umieszczoną na stronie PFRON: www.pfron.org.pl