Drogi Czytelniku,

w informacji z marca 2023r. dowiedziałeś się, jak szeroki wachlarz wsparcia czeka na każdego przyszłego rodzica zastępczego w mieście Świnoujście. Dziś skupimy się na bliższym poznaniu koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jako osoby niosącej wsparcie i dbającej o bezpieczeństwo umieszczonych w rodzinach zastępczych dzieci.  

Koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej może zostać osoba spełniająca między innymi warunki: wykształcenia wyższego kierunkowego (pedagogika, socjologia, psychologa, praca socjalna, nauki o rodzinie), niekaralności oraz taka, która nie była i nie jest pozbawiona władzy rodzicielskiej i która nie ma władzy rodzicielskiej ograniczonej lub zawieszonej.

Opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej jest obejmowana każda nowopowstała rodzina zastępcza lub rodzinny dom dziecka, a w razie gdy nie jest to możliwe – funkcję koordynatora pełni organizator rodzinnej pieczy zastępczej.

Wśród zadań, które należą do koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy wymienić:

  • udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej – co można wytłumaczyć jako wsparcie we właściwym sprawowaniu roli rodzica zastępczego, szczególnie w zakresie opieki i wychowania nad powierzonym rodzinie dzieckiem,
  • przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny - we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku – dokument ten służy ustaleniu głównych i szczegółowych celów pracy z dzieckiem oraz przybliżonych terminów ich realizacji,
  • pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu – jak pokazuje praktyka, wymiana doświadczeń wśród rodzin zastępczych, sprzyja obniżeniu napięcia związanego z pełnioną rolą i przeciwdziała wypaleniu zawodowemu rodzin,
  • zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej – co jest szczególnie ważne dla rodziców zastępczych, którzy mają mniejszą orientację w systemie pomocowym i systemie ochrony zdrowia, a którzy dla dobra dziecka powinni korzystać z dostępnych form wsparcia,
  • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających – tj. uczestniczenie w procedurze adopcyjnej, na etapie sprzed zgłoszenia dziecka ośrodkowi adopcyjnemu,
  • udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej – co dotyczy zarówno osób opuszczających pieczę zastępczą i usamodzielniających się, jak i tych, pozostających w dotychczasowych rodzinach po uzyskaniu pełnoletniości.

Drogi Czytelniku, jak wynika z praktyki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, zakres wsparcia oferowanego rodzicom zastępczym przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wykracza poza to, co postanowił ustawodawca. Jak w codziennym życiu każdego z nas, tak w rodzinnej pieczy zastępczej pojawiają się sytuacje nowe, trudne i skomplikowane. Staramy się nie zostawiać naszych rodzin samych z żadnym problemem, w którym jesteśmy w stanie pomoc lub pokierować ku rozwiązaniu.

Więź, jaka rodzi się pomiędzy rodzicami zastępczymi a koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, choć ma formalny charakter, to często z uwagi na długość jej trwania czy wspólne przejścia, jest bliska i serdeczna. Najpiękniejszym zaś momentem pracy koordynatora jest obserwowanie, jak pełnoletni wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej stają się ludźmi dorosłymi, odpowiedzialnymi i samodzielnymi. Z przyjemnością też obserwujemy, jak dorośli wychowankowie i rodzice zastępczy podtrzymują więzi długo po ustaniu pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Jeśli temat Cię zainteresował, zapraszam do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu (ul. Dąbrowskiego 4, pokój 107 I piętro, pokój 209 II piętro, tel. 91 322 54 96, 91 322 54 83) – CAŁY CZAS POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH ?

Wypatruj też kolejnych informacji od nas. Co kwartał razem będziemy się zagłębiać w tematykę rodzicielstwa zastępczego. Następnym razem przyjrzymy się bliżej pomocy finansowej, na jaką może liczyć rodzic zastępczy.