W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego za ten okres wynosi:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80/286,00 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 2100 złotych,

  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20/429,00 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20/607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80/822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona jest od źródła ogrzewania. Podwyższoną kwotę dofinansowania otrzyma gospodarstwo domowe, którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek nie później niż do 30 kwietnia 2024 roku. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Druk wniosku i niezbędne informacje można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPR pok. 216 (nr tel. 91 32 25 465) lub 222B (nr tel. 91 32 25 480).

Druk wniosku można również pobrać tutaj: Do pobrania

Wnioski można składać:

  • papierowo: pozostawić w pojemniku na dokumenty Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu usytuowanym na parterze budynku przy ulicy Dąbrowskiego 4,

  • elektronicznie: z wykorzystaniem platformy ePUAP - adres skrytki: /MOPR/Skrytka ESP

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przesyłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, istnieje możliwość odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPR (pokój 216 lub 222B).

Uwaga: Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Dodatek osłonowy ma charakter świadczenia socjalnego, dlatego nie będzie on objęty podatkiem dochodowym, ani nie będzie podlegał egzekucji.