Numery telefonów pracowników MOPR w Świnoujściu    91/32-25-XXX

Lp.

Komórka organizacyjna MOPR

Imię i nazwisko

Nr wew.

Nr pokoju

1.

Sekretariat

Gabriela Kołodziejczyk – stanowisko ds. kancelarii i archiwizacji

Halina Tymrakiewicz – stanowisko ds. BHP

460

fax 461

314

2.

Zastępca Dyrektora

Agnieszka Łatkowska

468

314

3.

stan. Ds. organizacyjnych

stan. Ds. administracyjnych

Grzegorz Kanturski – Inspektor Ochrony Danych

Małgorzata Kobińska

485

314

4.

stan. Ds. kadr

Justyna Mikiel

479

313a

5.

stan. Ds. osób niepełnosprawnych

Dorota Reda – Grzeszek

Monika Weremij

482

5

6.

Informatyk

Waldemar Szczucki, Konrad Falkowski

499

311

7.

Dział Świadczeń

Dagmara Gutkowska – kierownik

490

315

Agnieszka Karlińska, Katarzyna Wąsik

491

316a

Teresa Staszkowska, Magdalena Sierpińska

492

316b

8.

Dział Usług Opiekuńczych

Iwona Bieganowska – kierownik

490

315

Magdalena Pastwa, Monika Głowacka

493

316

9,

Dział Finansowo – Księgowy

Ewelina Dudek – Główna Księgowa

Sylwia Janc

463

319

 

 

320

Dagmara Jon, Teresa Hryciuk

464

320a

10,

Dział Pracy Socjalnej

(pracownicy socjalni)

 

 

Pomieszczenie przy

ulicy Modrzejewskiej 20

 telefon 797 403 501

(dyżury pracowników w poniedziałki i środy)

Marta Babińska – kierownik

471

223

Karolina Grunwald,

Adrianna Bielecka

470

217

Anna Kozłowska, Beata Zarzycka,

472

224

Renata Jercha, Agnieszka Ostrowska

475

225

Bartosz Kubiak– asystent rodziny

Magdalena Śmiarowska – asystent rodziny

Katarzyna Żurek – asystent rodziny

Adriana Kowal – asystent rodziny

473

226

Dominika Klemczak,

502

227

Dorota Marach, Sebastian Sidorowicz,

494

228

Dorota Brenk, Maria Judkiewicz

478

229

Paulina Zielniewicz, Katarzyna Ogorzałek

476

203

Jolanta Dobrowolska, Grażyna Zakens

498

122

Kinga Nowak, Alicja Silewicz,
Kamila Malka, Anna Przybylska

474

503

123

11.

Specjalista pracy z rodziną

Roman Czech,

Sonia Potocka

497

318

12.

Dział Pieczy Zastępczej
i Poradnictwa Specjalistycznego

 

 

koordynatorzy rodzinnej pieczy

zastępczej:

 

 

Justyna Daniel – kierownik

Małgorzata Zatorska

483

209

Beata Andrzejczak

Anna Bartkowicz

484

211

Magdalena Wardęska (pedagog),
Jarosław Śnieć (koordynator)

496

107

Romualda Brzóska (koordynator)

Agnieszka Kurdek (koordynator)

Kamila Dębicka (koordynator)

469

108

prawnik, psycholog – poradnictwo specjalistyczne

504

108a

Sandra Rutkiewicz - psycholog

495

129

13.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Renata Śmierciak – kierownik

488

212

Aleksandra Kruczek

Barbara Dynowska

486

213

Anna Mikołajczyk – Pacan

487

214

14.

Dział Świadczeń Rodzinnych

Beata Baczyńska – kierownik

Wioleta Baran

466

215

Monika Madej – Pawelec,

Aneta Stokowska

480

216

Kamila Krysiak,

Beata Kępińska – Pawłowska

465

218

Natalia Burda,

Joanna Pastuszka,

Anna Sienkiewicz – Nowak „Rodzina 500+”

489

222b

„Dobry start”

467

222b

15.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Agnieszka Zygarlicka – kierownik

Monika Dubowska,

Mariusz Piłat,

Marta Czupryńska

481

202

prawnik, psycholog SOWOPR, mediator

477

203a

 

Zanim osobiście skierujesz kroki do pracownik Działu Świadczeń Rodzinnych - proszę zadzwoń teraz i przedstaw swoją sprawę i powód przybycia.

Pracownik udzieli wyczerpującej odpowiedzi na pytania i udzieli wskazówek dotyczących dalszego działania.

Telefony czynne w godz. 7:30 15:30:

  • świadczenia wychowawcze (500+) - 91 322 54 89,
  • świadczenia dobry start (300+) - 91 322 54 67.
  • świadczenia rodzinne - 91 322 54 80,
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 91 322 54 65.

UCHWAŁA

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 1 sierpnia 1997 r.

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

(M.P. z 13.08.1997 r. Nr 50 poz. 475)

 

§ 1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że osoby niepełnosprawne, czyli osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi, mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji. Sejm stwierdza, iż oznacza to w szczególności prawo osób niepełnosprawnych do:

1. dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym,

2. dostępu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji leczniczej, a także do świadczeń zdrowotnych uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, w tym do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny,

3. dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną,

4. nauki w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, jak również do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej,

5. pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej umożliwiającej rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych,

6. pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami oraz korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga - prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych,

7. zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia zwiększonych kosztów wynikających z niepełnosprawności, jak również uwzględnienia tych kosztów w systemie podatkowym,

8. życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym: dostępu do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej, swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu, dostępu do informacji, możliwości komunikacji międzyludzkiej,

9. posiadania samorządnej reprezentacji swego środowiska oraz do konsultowania z nim wszelkich projektów aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych,

10. pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb.

§ 2. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzając, iż powyższe prawa wynikają z Konstytucji, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka, Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych, aktów prawa międzynarodowego i wewnętrznego, wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i władze samorządowe do podjęcia działań ukierunkowanych na urzeczywistnienie tych praw.

§ 3. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do składania corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, informacji o podjętych działaniach w celu urzeczywistnienia praw osób niepełnosprawnych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Podstawą opracowania Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością jest art. 35a pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016r. poz.1336), w następującym brzmieniu „(…) do zadań powiatu należy opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania
problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

a) rehabilitacji społecznej,
b) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,
c) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.”

Adresatami programu są osoby z niepełnosprawnością oraz ich rodziny z miasta Świnoujście.

Koordynacją Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, którego pracownicy opracowali program we współpracy z przedstawicielami następujących instytucji lub/i organizacji pozarządowych:

- Rady Miasta Świnoujście,
- Urzędu Miasta Świnoujście,
- Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
- Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
- Powiatowego Urzędu Pracy,
- stowarzyszeń działających na rzecz osób z niepełnosprawnością z terenu Miasta Świnoujście,
- a także osobami z niepełnosprawnością i ich opiekunami.

Tekst Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2016 - 2020

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych

przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 roku, rząd Polski podpisał ją 20 marca 2007 r., natomiast ratyfikacja Konwencji przez Polskę miała miejsce 6 września 2012r.

Celem Konwencji jest ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez osoby z niepełnosprawnościami na równi ze wszystkimi innymi obywatelami. Polska zobowiązana jest do wprowadzenia w życie zawartych w Konwencji standardów postępowania w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami realizacji ich praw.

Tekst Konwencji opublikowany został w Dz. U. z dnia 25 października 2012 r., poz. 1169.

Tu znajdziesz całą treść konwencji

Tu znajdziesz całą treść konwencji - uproszczoną