Zanim osobiście skierujesz kroki do pracownik Działu Świadczeń Rodzinnych - proszę zadzwoń teraz i przedstaw swoją sprawę i powód przybycia.

Pracownik udzieli wyczerpującej odpowiedzi na pytania i udzieli wskazówek dotyczących dalszego działania.

Telefony czynne w godz. 7:30 15:30:

  • świadczenia wychowawcze (500+) - 91 322 54 89,
  • świadczenia dobry start (300+) - 91 322 54 67.
  • świadczenia rodzinne - 91 322 54 80,
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 91 322 54 65.

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Podstawą opracowania Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością jest art. 35a pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016r. poz.1336), w następującym brzmieniu „(…) do zadań powiatu należy opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania
problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

a) rehabilitacji społecznej,
b) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,
c) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.”

Adresatami programu są osoby z niepełnosprawnością oraz ich rodziny z miasta Świnoujście.

Koordynacją Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, którego pracownicy opracowali program we współpracy z przedstawicielami następujących instytucji lub/i organizacji pozarządowych:

- Rady Miasta Świnoujście,
- Urzędu Miasta Świnoujście,
- Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
- Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
- Powiatowego Urzędu Pracy,
- stowarzyszeń działających na rzecz osób z niepełnosprawnością z terenu Miasta Świnoujście,
- a także osobami z niepełnosprawnością i ich opiekunami.

Tekst Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2016 - 2020

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych

przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 roku, rząd Polski podpisał ją 20 marca 2007 r., natomiast ratyfikacja Konwencji przez Polskę miała miejsce 6 września 2012r.

Celem Konwencji jest ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez osoby z niepełnosprawnościami na równi ze wszystkimi innymi obywatelami. Polska zobowiązana jest do wprowadzenia w życie zawartych w Konwencji standardów postępowania w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami realizacji ich praw.

Tekst Konwencji opublikowany został w Dz. U. z dnia 25 października 2012 r., poz. 1169.

Tu znajdziesz całą treść konwencji

Tu znajdziesz całą treść konwencji - uproszczoną

UCHWAŁA

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 1 sierpnia 1997 r.

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

(M.P. z 13.08.1997 r. Nr 50 poz. 475)

 

§ 1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że osoby niepełnosprawne, czyli osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi, mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji. Sejm stwierdza, iż oznacza to w szczególności prawo osób niepełnosprawnych do:

1. dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym,

2. dostępu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji leczniczej, a także do świadczeń zdrowotnych uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, w tym do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny,

3. dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną,

4. nauki w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, jak również do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej,

5. pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej umożliwiającej rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych,

6. pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami oraz korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga - prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych,

7. zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia zwiększonych kosztów wynikających z niepełnosprawności, jak również uwzględnienia tych kosztów w systemie podatkowym,

8. życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym: dostępu do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej, swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu, dostępu do informacji, możliwości komunikacji międzyludzkiej,

9. posiadania samorządnej reprezentacji swego środowiska oraz do konsultowania z nim wszelkich projektów aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych,

10. pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb.

§ 2. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzając, iż powyższe prawa wynikają z Konstytucji, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka, Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych, aktów prawa międzynarodowego i wewnętrznego, wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i władze samorządowe do podjęcia działań ukierunkowanych na urzeczywistnienie tych praw.

§ 3. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do składania corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, informacji o podjętych działaniach w celu urzeczywistnienia praw osób niepełnosprawnych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Legitymację osoby niepełnosprawnej może uzyskać osoba, która posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Uwaga ! Orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie stanowi podstawy do uzyskania legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej można pobrać w zakładce dokumenty do pobrania lub w: 

Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Świnoujściu
ul. Dąbrowskiego 4
pok. 5 - parter
tel. 91 322 54 82, 91 322 54 60 fax 91 322 54 61

Wnioski należy składać do:

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Starzyńskiego 2
70-506 Szczecin
tel. 91 488 53 79, pok. 415 (III piętro)

Do wniosku należy dołączyć: kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu), 2 zdjęcia – osoba powyżej 16 roku życia, 1 zdjęcie – osoba poniżej 16 roku życia.

UWAGA ! Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej można wysłać pocztą.