Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu informują rodziców zastępczych, usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej oraz pracowników placówki opiekuńczo - wychowawczej, że przysługujące im świadczenie dobry start (300+) w tym roku będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W celu uzyskania świadczenia, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o umieszczeniu   dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka wraz z datą umieszczenia, a w przypadku osób usamodzielnianych – o objęciu programem usamodzielnienia, wydane przez MOPR w Świnoujściu. W jednym zaświadczeniu należy wskazać wszystkie dzieci przebywające w rodzinie. Ponadto, aby złożyć wniosek trzeba w nim wskazać numer rachunku bankowego, na który ma być wpłacone świadczenie oraz do korespondencji z ZUS - adres poczty elektronicznej.

Wniosek można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą portalu PUE ZUS. Szczegółowe instrukcje, jak złożyć wniosek, można znaleźć na stronie https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start.

Jeśli jesteś rodzicem zastępczym lub usamodzielnianym wychowankiem pieczy zastępczej - wskazówek co do złożenia wniosku udzielą Ci pracownicy Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego MOPR w Świnoujściu, tel. 91 322 54 69, 91 322 54 96, 91 322 54 84; pokoje 108 i 107 (I piętro), 211 (II piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.