Ogłoszenie

na składanie ofert na realizację programu psychologiczno - terapeutycznego

dla osób stosujących przemoc.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu zaprasza do składania ofert  na prowadzenie programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących zachowania przemocowe.

Kwalifikacje osób składających oferty muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno edukacyjne ( Dz. U.  z 2011 r. Nr 50, poz. 259 ).

Program psychologiczno – terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest kontynuacją programu korekcyjno – edukacyjnego i ma na celu utrwalenie dokonanej zmiany  postaw i zachowań nabytych w trakcie wspomnianego programu.

W ofercie należy wskazać jednoznacznie, czy program jest realizowany w wymiarze godzin zegarowych czy dydaktycznych. Zajęcia powinny być prowadzone w formie spotkań indywidualnych i sesji grupowych ( w tym minimum 3 spotkanie indywidualne z każdym uczestnikiem programu). Ogólna liczba godzin programu nie może być mniejsza niż 55 godzin. Przerwy pomiędzy zajęciami nie mogą być dłuższe niż jeden tydzień. Grupa powinna liczyć nie mniej niż 6 osób.

Realizator programu zobowiązany jest określić w ofercie:

- miejsce realizacji zajęć inne niż Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu;

- łączny czas trwania programu ze wskazaniem liczby godzin do zrealizowania z

  podziałem na sesje grupowe i indywidualne;

- harmonogram zajęć;

- częstotliwość spotkań;

- bloki tematyczne;

- liczbę uczestników;

- formy i metody pracy;

- rodzaj prowadzonej dokumentacji, w tym m. in.  lista obecności, kontrakt, ewidencja zajęć,  

  sprawozdanie z realizacji programu;

- sposób przeprowadzenia ewaluacji ( np. ankieta );

- sposób monitorowania efektów przeprowadzonych oddziaływań.

Oferty należy składać w terminie do dnia 16 sierpnia 2021 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, ul. Dąbrowskiego 4, III piętro, pokój 314, do godziny 15.00.

Dodatkowe informacje udziela w godzinach 08.00 – 15.00 Pani Agnieszka Zygarlicka – kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Dąbrowskiego 4, pok. 202, Tel. 91 322-54 -81.

Program będzie realizowany po zebraniu odpowiedniej       

liczby uczestników.