ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ – POMAGAJ DZIECIOM

 

Zostanie rodziną zastępczą to podjęcie się szlachetnego dzieła pomocy dzieciom, które nie mogą dłużej przebywać pod opieką rodziców biologicznych. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która reguluje sprawy, dotyczące rodzin zastępczych, określa, jakie warunki należy spełnić, by zostać rodzicem zastępczym. Przyjrzymy się im wspólnie.

Rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka może być:

 • małżeństwo bądź osoba niepozostająca w związku małżeńskim,
 • osoba, która daje rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej – co w praktyce oznacza konieczność drobiazgowego rozeznania przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej – (MOPR w Świnoujściu) sytuacji kandydata, pozwalającą orzec o jego gotowości do pełnienia roli rodzica zastępczego (ocenia pracownik Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego MOPR w Świnoujściu),
 • osoba, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona,
 • osoba, która wypełnia obowiązek alimentacyjny, jeśli taki na nią nałożył Sąd,
 • osoba, która nie jest ograniczona w zdolności do czynności prawnych,
 • osoba, która nie ma przeciwskazań zdrowotnych (w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego), by pełnić funkcję rodziny zastępczej (ocenia lekarz rodzinny),
 • osoba, która ma predyspozycje i motywację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (ocenia psycholog),
 • osoba, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku cudzoziemca jej pobyt jest legalny,
 • osoba, która ma obywatelstwo polskie lub spełnia inne warunki legalnego pobytu, określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • osoba, która zapewni dziecku odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe,
 • osoba, która zapewni dziecku realizację jego indywidualnych potrzeb, dotyczących rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
 • osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (dotyczy rodzin niezawodowych, zawodowych, rodzinnych domów dziecka),
 • osoba, która nie figuruje w rejestrze przestępców seksualnych,
 • osoba, która ma stałe źródło dochodów (dotyczy rodzin niezawodowych),
 • osoba, która ukończy szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych i uzyska od MOPR w Świnoujściu kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (dotyczy rodzin niezawodowych, zawodowych, rodzinnych domów dziecka).

Drogi Czytelniku, jeśli sądzisz, że warunków do spełnienia jest zbyt dużo, pomyśl o dziecku, które ma być umieszczone w rodzinie zastępczej. Pracownicy MOPR w Świnoujściu dokładają wszelkich starań, by rodziny zastępcze na terenie miasta funkcjonowały dobrze a umieszczone w nich dzieci miały szansę na stabilizację i harmonijny rozwój.  

Jeśli temat Cię zainteresował, zapraszam do kontaktu z pracownikami Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu (ul. Dąbrowskiego 4, pokój 107 I piętro, pokój 209 II piętro, tel. 91 322 54 96, 91 322 54 83) – CAŁY CZAS POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH ?

Wypatruj też kolejnych informacji od nas – co kwartał razem będziemy się zagłębiać w tematykę rodzicielstwa zastępczego. Kolejnym razem przyjrzymy się temu, czym różnią się poszczególne formy pieczy zastępczej.