Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2046) niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

Obecnie obowiązują dwa rodzaje orzecznictwa:

do celów rentowych - niezbędne do otrzymania świadczeń rentowych orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

Wnioski należy pobrać i złożyć w:

Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Świnoujściu
ul. Piastowska 63
tel. 91 38 23 812
sala obsługi interesanta (stanowisko emerytalno-rentowe)

Do wniosku należy dołączyć: 

  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się Wnioskodawca (wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku o rentę),
  • wywiad zawodowy zawierający charakterystykę rodzaju i miejsca pracy,
  • dokumentację medyczną i rentową a także inne dokumenty poświadczające stan zdrowia mającą istotne znaczenie dla wydania orzeczenia,

do celów pozarentowych - stanowiące podstawę do przyznania ulg i uprawnień:

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (osoby po 16 roku życia) lub orzeczenia o niepełnosprawności dziecka (osoby do 16 roku życia) należy złożyć do:

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Starzyńskiego 2
70-506 Szczecin
tel. 91 488 53 79
pok. 415 (III piętro)

Wnioski można pobrać w zakładce dokumenty do pobrania lub w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Świnoujściu
ul. Dąbrowskiego 4
pok. 5 - parter
tel. 91 322 54 82, 91 322 54 60 fax 91 322 54 61

Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się Wnioskodawca (wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku),
  • kserokopie dokumentacji medycznej mającą istotne znaczenie w ustaleniu niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności (oryginał do wglądu).

UWAGA ! Wniosek można wysłać pocztą.